2009-05-12

Kritiska remissröster om teledatalagringen


Nu är lagen om teledatalagring på väg.

Data om alla svenskars alla telefonsamtal, SMS, MMS, e-postmeddelanden och internetuppkopplingar skall lagras och hållas tillgängliga för bland andra polisen. Även din mobiltelefons geografiska position när ett samtal påbörjas och avslutas skall lagras.

Här är en sammanställning av vad som står i några av remissvaren till den utredning som ligger till grund för lagen. Lååångt, men viktigt.

Svea Hovrätt anser att den omfattande lagringen av uppgifter medför risker för skyddet för den personliga integriteten.

Stockholms Handelskammare anser att förslagen går utöver EU-direktivets krav. "Föreliggande betänkande är ett av flera som ökar osäkerheten bland medborgare och företag att använda modern teknik. Skälen till detta är att det är fråga om en massiv lagring av trafikuppgifter, konsekvenserna för den enskilde är svåra att överblicka samt att det i flera fall finns anledning att tveka inför utredarens slutsatser och förslag."

Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms Universitet skriver "Samtidigt handlar lagringen av denna information om ett gigantiskt material och om en indirekt möjlighet till kontroll av flertalet medborgare i landet. Av det senare skälet är det av central vikt att grundläggande fri- och rättigheter, som skyddet för den personliga integriteten, säkras."

Juridiska fakultetsnämnden vid Lunds Universitet säger "En sådan generell lagring av trafikuppgifter och i en sådan omfattning som föreslås kommer att påverka alla människor och innebära en betydande inskränkning av den personliga integriteten. Fakultetsstyrelsen har full förståelse för att man genom denna åtgärd önskar effektivera brottskontrollen och då särskilt bekämpningen av den grova brottsligheten. (...) Men en sådan lagring är samtidigt – och det bör öppet erkännas – en kränkning av människors integritet, som således offras i något som kallas kampen mot den grova brottsligheten."

Sveriges Advokatsamfund är starkt kritiskt. "Det är första gången i modern kriminalpolitisk historia som privata rättssubjekt åläggs att spara uppgifter om enskilda för det fall uppgifterna kan komma att behövas i framtida brottsutredningar. Regleringen träffar i stort sett alla medborgare och innebär att en ofantligt stor mängd uppgifter sparas avseende alla, oavsett om det föreligger någon misstanke om brott. Advokatsamfundet kan avslutningsvis inte underlåta att påtala att detta framstår som djup oroande och anser att implementeringen måste ske med dessa förhållanden för ögonen."

IT&Telekomföretagen och Svenskt Näringsliv anser att direktivet i sig i mångt och mycket är verkningslöst mot det som det är tänkt att vara ett medel mot, nämligen terrorism och grov brottslighet. "Det föreligger en klar risk att hederliga användare och traditionella tele-/Internetleverantörer utsätts för både kraftiga kostnadsfördyringar och långtgående integritetskränkningar, samtidigt som den grova brottsligheten med all sannolikhet söker sig till de kommunikationssätt – synnerligen lättillängliga, märk väl – som inte omfattas av direktivets regler."

Svenska Journalistförbundet anser att detta är ett historiskt beslut som innebär att civilrättsliga subjekt får ett uppdrag att rapportera om uppgifter som rör den personliga integriteten. Dessutom innebär lagstiftningen om lagring i sig långtgående inskränkningar i den personliga integriteten. Varken rättssäkerheten eller den personliga integriteten har fått fullgott skydd i det förslag som nu presenteras.

"Avslutningsvis vill förbundet framföra den oro förbundet känner inför den trend med övervakande lagstiftning som genomförts i Sverige under de senaste åren. Det är en kraftig kursändring från ett öppet samhälle med insyn för medborgarna och möjlighet att granska makten till ett samhälle som sakta stängs för insyn och granskning och där staten utövar kontroll över medborgarna. Syftet sägs vara att skydda medborgarna från terrorism. Men all erfarenhet visar att den som verkligen vill skada samhället och demokratin omedelbart och mycket effektivt anpassar sig efter ny lagstiftning och finner andra vägar för sina våldsmetoder. Förbundet saknar en övergripande debatt om konsekvenserna av de senaste tio årens lagstiftning inom tvångsmedelsområdet."


Bahnhof AB skriver "Bahnhof finner att förslaget i sin helhet är ekonomiskt omöjligt att genomföra, samt att det till sin natur (med övervakning av laglydiga medborgares elektroniska livsstil) innebär en allvarlig inskränkning i våra och andra leverantörers kunders personliga integritet – inskränkningar som närmast har sin plats i dystopiska framtidsskildringar. Bahnhof motsätter sig därför innehållet i utredningen i sin helhet."

Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE) anser att "Denna skyldighet för operatörer att för brottsbekämpande myndigheters behov lagra uppgifter om enskilda personers kommunikationer via telefon, e-post och Internet innebär enligt .SE en klar inskränkning av den grundläggande rätten till respekt för privatliv och korrespondens. Så vitt .SE vet får personuppgifter endast hanteras för tydligt angivna och berättigade ändamål och uppgifterna får inte senare behandlas för ändamål som är oförenliga med de ursprungliga ändamålen. De krav som den föreslagna regleringen ställer går enligt .SE utanför den bestämmelsen."

Svenska Linuxföreningen skriver "Bara tanken på att all kommunikation övervakas leder automatiskt till att diskussionen blir mindre fri. Svenska Linusxföreningens medlemmar och antar vi resten av svenska folket gillar knappast tanken på att behandlas som brottslingar och pekas att vara potentiella terrorister. Rädslan att få sina åsikter registrerade och uthängda gör att lagstiftningen kommer att verka negativt på Internet som forum för att uttrycka politiska och filosofiska åsikter. (...) Intrång i medborgarnas möjligheter att fritt kunna föra en diskussion och ta del av information för att själva kunna bilda sig en uppfattning i politiska frågor får inte stoppas eller hindras av statsmakten."

Linuxföreningen fortsätter "Genom lagen så vet terrorister och grova brottslingar om att trafikdata sparas och därmed så kommer effektiviteten av att spara data generellt gå ner kraftigt eller bli helt ineffektivt. De grupper man vill åt genom datalagringen kommer att använda sig av andra kommunikationsätt eller använda sig av andra metoder för att inte bli upptäckta. (...) För laglydiga medborgare utan avsikt att begå brott eller hota Sveriges nationella intressen så finns det ingen anledning att spara data för dessa personer - snarare innebär det en suboptimering och helt enkelt en felaktig användning av medel. Tyvärr kommer nog trafikdatalagen användas som ursäkt av internetleverantörer att öka priset på sina tjänster. Detta leder då till att sämre bemedlade har svårare att få tillgång till Internet speciellt i glesbygden där konkurrensen är lägre och prisnivåerna högre."

Justiteombudsmannen noterar lakoniskt att det tidigare lagringsförbudet nu ersätts med en lagringsskyldighet.

Justitiekanslern skriver "I varje lagstiftningsärende där integritetsaspekten är berörd skall den beaktas. Om man betraktar enskilda förslag var för sig kan det vara lätt att låta sig övertygas om att behovet av det enskilda förslaget bör anses väga tyngre än integritetsintresset. Jag uttryckte i mitt ovan nämnda remissyttrande den 30 september 2005 att jag saknar en helhetssyn i lagstiftningsarbetet med tvångsmedel, en samlad analys av förhållandet mellan den totala verkan av tvångsmedel och annan övervakning och skyddet för den personliga integriteten."

Polisen, Säpo, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Antipiratbyrån, IFPI med flera hoppar dock upp och ner av glädje.

22 kommentarer:

 1. Och det folk är skeptiska mot är ett "enfrågeparti"...

  SvaraRadera
 2. Även om "enfrågan" skulle vara FRIHET!!!

  Piratpartiet har mycket mer...

  Riksdagspartierna har bara en fråga - de sysslar bara med "politik" men skiter i frihetsfrågor!Vilken fråga är viktigast:
  Politik eller FRIHET?

  SvaraRadera
 3. lösningen på 1984 är 1776

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-1179902/Revealed-The-secret-report-shows-Nazis-planned-Fourth-Reich--EU.html

  SvaraRadera
 4. Datalagringsdirektivet ar vidrigt.
  I kort sa innebar det att privatpersoner ar medvetna om att deras kommunikationsmonster lagras. Det behovs nog inte sa mycket for att fa reda pa vad en persons politiska, religiosa och sexuella laggning ar till atminstonde nagra mycket smala kategorier. Da kommer individer andra sina beteendemonster, vilket innebar att ett fritt utbyte av tankar, ideer och information mellan individer helt eller delvis stryps. Det rimmar valdigt illa med demokrati.

  SvaraRadera
 5. Jättebra bloggpost! Mängden av organisationer som är kritiska gör ett massivt intryck.

  SvaraRadera
 6. Gunnar Hökmark har i alla fall försökt. Men Storebror Fredrik har väl kantrat en aning. Allt han försäkrat i detta ärende är vär ganska litet.

  SvaraRadera
 7. Jag vet inte hur jag kan säga det här utan att låta petig, men skriv inte "Universitet" när det heter "universitet". Låt oss gemensamt kämpa mot engelskspråkiga påfund!

  /Paul W

  SvaraRadera
 8. Ska prata på ett datalagringsseminarium i övermorgon här i Bryssel (kommissionens ordnar). Kolla in dokumentationen på sidan.

  SvaraRadera
 9. Intressant! Det blev ja till HADOPI. Nationalförsamlingen röstade igenom det kontroversiella förslaget. Om senaten gör sammalunda i morgon har Frankrike av allt vad jag kan förstå öppnat för en rejäl fight i EU.

  Om EUs telekompaket röstas igenom med de förändringar som redan antagits (men sedan myglats bort) kommer Frankrike att tvingas slåss för sin nationella suveränitet. (Helt riktigt, men fel fråga!)

  Får fransmännen å andra sidan igenom en EU-lag att folk ska kunna stängas av från nätet utan räfst och rättarting, så tror jag opinionen för ett svenskt utträde ur EU kommer att stiga mycket kraftigt.

  En "win, win situation" tycker jag.

  :)

  SvaraRadera
 10. Johan Pehrson (fp) forsoker berattiga teledatalagringen som ett liberalt forslag (http://www2.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage.aspx?id=35246)

  Sorgligt.

  SvaraRadera
 11. Om nån vill gräva i historien finns roll call votes etc här:


  http://www.europarl.europa.eu/activities/plenary/pv/calendar.do?language=EN&LEG_ID=6&YEAR=2005&MONTH=12#

  http://www.erikjosefsson.eu/sites/default/files/roll_call_votes_data_retention_2005_12_14.pdf

  http://people.ffii.org/~jmaebe/dataret/plen1/votinglist%20EDRI-FFII-PI%20final.pdf

  SvaraRadera
 12. Johan Pehrson kan gott dra åt helvete. Han sitter där och pratar om att "samhället kan sprängas i bitar", vilken jävla värld lever han i?
  Inte på planeten jorden i alla fall.

  Risken att drabbas av ett terrorattentat är typ lika stort som att en komet skulle slå ner på en. Sen på det att det skulle hända just i Sverige, vi pratar om odds som inte ens är värda att nämna, LÖJLIGT!

  Så politiker kan inte lura mig att denna lag skulle vara befogad, inte på LÅNGA VÄGAR!

  Men om Johan Pehrson är så rädd ändå, så kan han gärna gå och köpa sig ett stort lager burkmat och gå under jorden, sen kan han ta och stanna där ett par årtionden. Själv vill jag njuta av mitt liv, utan rädsla av att en komet kan slå ner på mitt huvud.

  SvaraRadera
 13. Vad betyder det här?

  (23) Eftersom skyldigheterna för leverantörerna av elektroniska kommunikationstjänster bör vara proportionerliga kräver direktivet att leverantörerna lagrar endast sådana uppgifter som genereras eller behandlas i samband med att de tillhandahåller sina kommunikationstjänster. I de fall sådana uppgifter inte genereras eller behandlas av leverantörerna finns det inte något krav på att de skall lagra dem. Detta direktiv syftar inte till att harmonisera tekniken för lagring av uppgifter, något som är en fråga som måste lösas på nationell nivå.När är det man inte behöver lagra data?

  SvaraRadera
 14. @Johan Tjäder:

  Det betyder samma sak som vår egen:

  Lag om elektronisk kommunikation:

  6 kapitlet.

  5 § Trafikuppgifter som avser användare som är fysiska personer eller avser abonnenter och som lagras eller behandlas på annat sätt av den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 1 §, skall utplånas eller avidentifieras när de inte längre behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande, om de inte får sparas för sådan behandling som anges i 6 eller 13 §.

  ...
  Inga uppgifter som inte behövs för EXAKT OCH ENBART FRAMFÖRANDE skall lagras. Detta skiter Telia, Com Hem, Bredbandsbolaget i.

  De står ÖVER LAGEN och har rätt att skita i stiftade lagar!

  SvaraRadera
 15. Johan Tjäder, "
  Vad betyder det här?

  (23) Eftersom skyldigheterna för leverantörerna av elektroniska kommunikationstjänster bör vara proportionerliga kräver direktivet att leverantörerna lagrar endast sådana uppgifter som genereras eller behandlas i samband med att de tillhandahåller sina kommunikationstjänster. I de fall sådana uppgifter inte genereras eller behandlas av leverantörerna finns det inte något krav på att de skall lagra dem. Detta direktiv syftar inte till att harmonisera tekniken för lagring av uppgifter, något som är en fråga som måste lösas på nationell nivå.När är det man inte behöver lagra data?"

  Det betyder, enkelt uttryckt, som jag tolkar det, att en operatör inte ska behöva lägga till det dom redan använder för att skicka paketen dit dom ska.

  Eller, operatören ska inte tvingas att klistra på mer information än den information som är nödvändig för kommunikationen.

  Eller, om det inte genereras mer information än vad som är nödvändigt för kommunikationen så ytterligare information inte klistras på.

  :-()

  (Långsökt? vet inte, men problemet är dock vad kommunikationerna per lag måste innehålla för information, så som jag ser det.

  I annat fall kan ju operatörerna "stänga av" en massa saker. T ex möjligheten till GPS positionering, och då kan ju inte den information lagras, den är ju inte heller nödvändig för kommunikationen i sig. och finns inte, för myndigheterna, nödvändig information så har dom ju inget att arbeta med.)


  //ST

  SvaraRadera
 16. Alliansen har ju lite tur i alla fall, eftersom det vara sossarna som tog fram skiten ... igen.

  Hade det inte varit för att Alliansen, bevisligen, bevisat sig damma av så många Japanska självmordstorpeder ("fiendens" nedlagda och skrotade irrationella "ammunition") så hade antagligen Alliansen haft ett statistiskt bevisat övertag över de röda och gröna smurfarna. :/

  Men, men, det är ju antigen fel politiker som lider av gelé baserad ryggrad (in absurdum), eller kanske något annat syndrom, typ flatulent tunnelseende?

  Om Alliansen någon gång kunde sluta gräva omkring och leta nougat nuggets, och trassla in sig i, rumpskägget ... i motståndarens rumpa, så ska dom nog se att det faktiskt inte är nougat dom hittar.

  //ST

  SvaraRadera
 17. Det finns grader i helvetet.

  OM eländet införs är nästa försvarslinje att dessa data ska stanna i operatörernas databaser och ABSOLUT INTE överföras i bulk till något centralt statligt jätteregister. Detta är på förslag i UK.

  SvaraRadera
 18. Framtidens internet

  http://www.toothpastefordinner.com/092105/someone-with-a-different-opinion.gif

  SvaraRadera
 19. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 20. Tack, HAX! Skönt att så pass många tungviktare ändå förhåller sig skeptiska. Kämpa på, det tycks ju gå undan nu.

  Smack! / Bunni

  SvaraRadera
 21. "Polisen, Säpo, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Antipiratbyrån, IFPI med flera hoppar dock upp och ner av glädje."

  -Medans jag står i hallen och fyller musköten med krut & surrar högaffeln för bättre grepp! :-)

  Bring it on!

  SvaraRadera
 22. "Kampen mot terrorismen" verkar ursäkta allting. Att terroristhotet var större på Baader-Meinhof:s tid verkar alla förtränga.

  Som jag ser det, så har ju dagens terrorister, läs al-Quaida mfl (även om det definitivt inte är pk att säga det högt), REDAN VUNNIT om vi genomför massiv övervakning. De är ju ute efter att förstöra det dekadenta, västerländska, ÖPPNA samhället...

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.