2019-02-16

Jönssons lördagsvideo om politiken och företagenYoutube »

2019-02-15

Makten över ordet


Läs min senaste krönika hos Mårtensson - om hur politik och etablerad media försöker begränsa den fria informationen på internet:


"Med internet är anden ute ur flaskan. Och vi är knappt ens i början av den tekniska utvecklingen. Vi kommer att få ett samhälle med i princip fri information oavsett vad den politiska makten och de gamla mediehusen tycker om saken. Men först måste vi ta oss igenom en tid av vånda som har vissa likheter med vad introduktionen av tryckpressen förde med sig."

2019-02-14

Artikel 13: Allt om EU:s uppladdningsfilter


Läs min senaste bloggpost hos 5 juli-stiftelsen:


Här går jag igenom det mesta som är viktigt vad gäller uppladdningsfiltret / artikel 13 i EU:s nya direktiv om upphovsrätt - plus en massa relevanta länkar.

Läs och sprid!

2019-02-13

Slutförhandlat: Det blir »länkskatt« och uppladdningsfilter i EU


EU:s trialog-förhandlingar om upphovsrättsdirektivet är över. Det blev grönt ljus för både »länkskatt« och uppladdningsfilter. Vilket är illa. Läs mer:

• 5 juli-stiftelsen: Grönt ljus för EU:s »länkskatt« och uppladdningsfilter »

• MEP Julia Reda: Breaking: The text of Article 13 and the EU Copyright Directive has just been finalized »

• Skriv på petitionen mot artikel 13 (uppladdningsfiltret) här »

Det slutliga slaget kommer nu att stå i plenum, i Europaparlamentet.

Ändamålsglidning i kampen mot terrorismen


Något som jag alltid tyckt varit ett imponerande tecken på britternas »stiff upper lip« var att de så länge envist betraktade våldshandlingar som var relaterade till Nordirland som de brott de enligt en objektiv måttstock är, snarare än som terrorism. Skälet var att de inte ville upphöja våldsverkarnas handlingar till något annat genom att etikettera dem med något slags »högre syfte«. I och med detta blev det även svårare för organisationerna i fråga att utmåla sina fängslade medlemmar som martyrer.

Men det var då, tiderna förändras.

Så vad är terrorism? Wikipedia:
»Terrorism (från latin terror 'rädsla, fruktan') avser det systematiska användandet av våld eller förstörelse, särskilt mot civila mål, för att med hjälp av rädsla tvinga fram politiska eller andra typer av förändringar. Begreppet härstammar från Jakobinernas s.k. regime de la terreur, under franska revolutionen i slutet på 1700-talet. Det är ett slag av politisk brottslighet.« (...)
»Svensk lag definierar terrorism som en straffbar gärning, till exempel mord, som allvarligt ska kunna skada en stat. Den som begår brottet ska ha haft i syfte antingen (1) att injaga allvarlig fruktan hos befolkningen, (2) att tvinga offentliga organ att vidta eller avstå från att vidta åtgärder eller (3) att destabilisera eller förstöra grundläggande strukturer i en stat.«
Speciellt den svenska juridiska definitionen lämnar utrymme för en hel del subjektivitet och tolkningar. Med lite vilja går det att klämma in rätt mycket i den. Och den är helt klart möjlig att använda mot i vart fall vissa grupper av oliktänkande, mot civil olydnad eller mot storskaliga folkliga protester - som inte är terrorism i traditionell mening.

Sett i detta ljus är det värt att notera att EU:s nya direktiv om terror-relaterat innehåll på internet innehåller svepande formuleringar om vad som inte skall få förekomma på internet. Plus en skrivning som kommer att kräva filtrering, övervakning och i förekommande fall censur av allt som laddas upp på nätet.

Eller ta massövervakningen. Den är här nu, på riktigt. Samtidigt som till och med EU-domstolen säger att svepande övervakning av alla, utan brottsmisstanke strider mot de mänskliga rättigheterna. Den skapar en falsk känsla av trygghet. Och det är värt att notera att så gott som alla terrorhandlingar som genomförts i Europa på senare år har utförts av individer som redan på ett eller annat sätt varit flaggade av myndigheterna. Alltså enskilda individer mot vilka det funnits en konkret misstanke - men som ändå inte övervakats. Istället övervakar man alla andra.

Samtidigt hörs allt fler krav på att olika företeelser skall betraktas och bekämpas som om det vore en fråga om terrorism. Till exempel berördes frågan om penningtvätt i denna kontext i SR:s nyheter så sent som i morse. Det är alltså inte nog med att terror-begreppet är luddigt. Det är en allt mer utbredd uppfattning att alla de tvångsmedel som kan användas i kampen mot terrorismen även skall kunna användas för att bekämpa sådant som inte nödvändigtvis har med terrorism att göra.

Här finns något slags allmän ändamålsglidning, begreppsupplösning och totalitär tendens som vi måste vara uppmärksamma på.

Det överordnade måste trots allt vara att upprätthålla de medborgerliga och mänskliga fri- och rättigheterna. Att värna den demokratiska rättsstaten och dess principer. Att skydda individen mot övergrepp.

Detta inte minst eftersom just dessa principer är sådana som många riktiga terrorister vill att vi skall urholka eller överge. Att gå deras ärenden är att låta dem vinna på walk over.

Enkelt uttryckt: Se upp när terrorlagstiftningen sväller till att kunna användas mot allt och alla som de styrande för tillfället ogillar. Då blir den ett verktyg som kan användas för att förtrycka folket. Och vi vet ju inte vem som sitter vid makten i framtiden eller ens efter nästa val.

2019-02-12

Stoppa EU:s digitala järnridå!Youtube » | 5 juli-stiftelsen » | Skriv på mot artikel 13! »

KLP podcast: Migrationsdebatten, Venezuela och EUKlassiskt Liberala Partiets senaste podcast, där jag medverkar och diskuterar migrationspolitik, Venezuela och EU.

Soundcloud » | Ladda ner »

EU: Gör om, gör rätt – eller gå ur


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


"Ordet federalism betyder för de flesta en pyramidliknande konstruktion, där så många beslut som möjligt fattas på en så låg nivå som möjligt, så nära de människor som berörs som möjligt. I EU betyder det raka motsatsen: överstatlighet, centralstyrning och kommandoekonomi. Pyramiden står och svajar med sin spets nedåt. Och vi vet ju hur sådant brukar sluta."

2019-02-11

Att försvara demokratin - varför, hur och mot vad?


Det talas mycket och i högtravande ordalag om att vi måste försvara den svenska demokratin.

Om man menar något med detta måste man först fråga sig: Mot vad?

Blickarna riktas mot Sverigedemokraterna. Och det är naturligtvis inte otänkbart att de kan leda Sverige i en ungersk eller polsk riktning, om de kommer till makten. (Att sådant som vi kritiserar Ungern och Polen för - som statsstyrd media och politiserat rättsväsende - redan anses som helt normalt i Sverige, är i sammanhanget en pikant paradox.)


Det är viktigt att lära av historien. Men man skall för den sakens skull inte tro att den upprepar sig på samma sätt, med samma förtecken eller driven av samma krafter som tidigare.

När vår demokrati hotas, då kan hotet mycket väl komma från oväntat håll. Och från flera håll.

I sitt standardverk Totalitarismens rötter skriver Hannah Arendt att problemet med vanligt folk är att människor inte inser att allt faktiskt är möjligt. Allt. Precis vad som helst. Detta syftande på Hitlers och Stalins absurda skäckvälden - men även som en varning till framtiden.


Någon menade att Civilisationen uppstod i det ögonblick en konflikt löstes med förolämpningar istället för med våld. Vilket på sitt sätt sammanfattar varför jag ser demokratin - med dess fel och brister - som ett tillräckligt bra system. Eller som det minst dåliga. Det är i vart fall i teorin någorlunda rationellt och fredligt. Samtidigt måste man vara medveten om att det civiliserade samhällets fernissa är tunn och skör.


Vad skall vi då med vårt demokratiska samhälle till? Grundfunktionen för varje samhällelig gemenskap är att det är lättare att skydda sig mot yttre fiender om man lever i flock. Samt att samhällsbildningar även kan upprätthålla en inre ordning till skydd för människors säkerhet och egendom. (16 månaders föräldraledighet och Kamelcenter kom senare. Ändamålsglidning, typ.)

Om ordningen inte kan upprätthållas - eller om det upplevs så - då förlorar samhället sitt mest elementära syfte. Då kommer människor att vidta mått och steg. Vilket staten (våldsmonopolet) i sin tur måste förhålla sig till.

Här skapas en uppenbar konfliktyta mellan folket och överheten. Vilket är varför en dåligt fungerande ordningsmakt är ett så allvarligt problem. Om staten inte klarar att leva upp till sin mest grundläggande funktion - att skydda folket mot yttre och inre hot - då förlorar den sitt existensberättigande och sin legitimitet. Vilket i så fall utsätter vår demokrati för ett högst påtagligt stresstest.


Ett annat scenario handlar om hur allt mer makt överförs från individen till politiken, hur staten tar en allt större del av människors inkomster, hur allt mer av mänsklig verksamhet regleras, hur folket kontrolleras och övervakas, hur överheten försöker tala om för folket vad vi skall tycka - och hur individens frihet och egenmakt ständigt begränsas.

Här skall man komma ihåg vad som är skillnaden mellan fascism och socialism å ena sidan och liberal demokrati å den andra. I den fascistiska/socialistiska staten är individen underordnad  kollektivet. I den liberala demokratin är staten till för medborgarna; där betraktas befolkningen som fria individer med fullständiga rättigheter - inte som undersåtar i ett ansiktslöst kollektiv; där betror man människor med frihet och ansvar; där respekterar man medborgarnas rätt till privatliv.

Att påpeka att Sverige i detta perspektiv är på väg utför ett sluttande plan är närmast ett understatement. Vilket kommer att få konsekvenser, inte minst i ett demokratiskt perspektiv.


Eller den franska situationen. Hur kommer den svenska staten att handla om den upplever ett allvarligt hot, till exempel från en uppretad befolkning? Hur kommer systemet att agera för att behålla kontrollen? Hur kommer makthavarna att reagera för att behålla sin makt och för att upprätthålla systemet?

En sådan situation är inte alls otänkbar - om folket upplever att staten inte ger valuta för skattepengarna, inte bryr sig om vanligt folks trygghet, inte längre kan leverera när det gäller grundläggande välfärdssystem som pensionerna.


Jag tror att det är på områden som dessa som den svenska demokratin kommer att prövas. Men jag kan ha fel. Hotet mot demokratin kan lika gärna växa fram ur politisk konformism, klimatalarmism eller en icke fungerande integration. Ur mediedrev, moralpanik och avund. Eller något annat.

Min poäng är att vi inte får stirra oss så blinda på SD att vi missar allt annat som kan hota vår demokrati. Därmed inte annat sagt än att man gör klokt i att även hålla ett öga på vad SD har för sig.