2021-05-14

Politiken, bilarna och klimatet


Politiken styr utvecklingen mot elbilar.

Jag har inget emot elbilar. Tvärtom tror jag på ett elektrifierat samhälle.

Vad jag har problem med är den politiska styrningen. Hur vet vi att politikerna leder oss rätt?

Är vi till exempel helt säkra på att batteridrivna elbilar är bättre än bränslecellsdrivna elbilar?

Och vad händer när (om) vi får igång den storskaliga vätgasproduktion som delar av den tunga industrin nu ställer sitt hopp till? Med mindre justeringar kan vi då driva vanliga bilmotorer på bränsle som består av vätgas och CO2 som plockas ut luften. Avfallsprodukten blir vatten - och sådant bränsle är CO2-neutralt. Distribution kan ske genom den infrastruktur som redan existerar för traditionella drivmedel.

Om vi låter den tekniska utvecklingen, konsumenternas efterfrågan och marknaden sköta utvecklingen - då kommer många olika alternativ att prövas och de bästa av dessa att bli vägledande.

På en fri marknad skapas lösningar som vi ännu inte känner till att vi inte känner till. Men när politiker styr kommer inget nytt att skapas, utan det blir bara ett val mellan redan kända lösningar - vilket bromsar utvecklingen.

Om politikerna får bestämma, då blir det på ett visst bestämt sätt, för alla. Även om det inte är det bästa, inte ens ur perspektivet vad politikerna påstår sig vilja uppnå.

2021-05-13

Video: HAX om FRIHET


Förra veckans pod-essä, nu bildsatt med lite trevliga bilder från Berlin.

2021-05-11

Om man inte kan betro människor med frihet, hur kan man då betro dem med makt?


»Vi har nu kommit så långt att huvudargumentet i detta kapitel torde vara tämligen klart.

Det är att den individuella frihetens sak i första hand vilar på erkännandet av allas vår ofullkomliga okunnighet om många av de faktorer som är oumbärliga för vår välfärd och för att vi skall nå våra mål.

Om det fanns allvetande människor, om vi kände till inte bara allt som påverkar uppfyllandet av våra aktuella önskningar utan även våra framtida behov och önskemål, [då] funnes inga giltiga skäl för friheten.« (...)

»Hur förödmjukande det än kan vara för den mänskliga stoltheten, måste vi erkänna att civilisationens framsteg och även dess bevarande är beroende av att det ges maximala möjligheter för tillfälligheter att inträffa.« (...)

»Ordning följer av en evolutionär process som växt fram som en "konsekvens av mänskligt handlande, men inte av mänsklig formgivning".« (...) 

»Frihet är ett så effektivt utnyttjande av den bland individer utspridda kunskapen som möjligt: ju färre beslut som lämnas till individen och ju fler som centraliseras, desto mer av kunskapen går förlorad.«

Johan Hakelius i förordet till F.A. Hayeks Frihetens grundvalar.

2021-05-09

Förbud mot rasistiska organisationer är en usel idé


Socialdemokraterna vill förbjuda rasistiska organisationer.

Men där sätter grundlagen stopp. Tafsa inte på föreningsfriheten. Så nu föreslår en oenig utredning så mycket justitieminister Johansson kan få utan att det blir direkt grundlagsvidrigt.

De nya brotten föreslås bli:

1. Organiserad rasism – deltagande i en rasistisk organisations verksamhet på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller understödja organisationen och bildande av vad som ska vara en sådan organisation.

2. Stöd åt organiserad rasism – lämnande av vissa former av stöd åt en rasistisk organisation om gärningen är ägnad att främja, stärka eller understödja organisationen.

Det blir alltså förbjudet att delta i en i sig icke förbjuden förenings verksamhet.

Det blir förbjudet att vara med och bilda en i sig icke olaglig förening.

Rasistiska organisationer skall alltså ha rätt att existera (föreningsfriheten) - men det blir förbjudet att verka i och att grunda sådana. Krystat, men kreativt.

Men vad får utredaren att tro att rasistisk verksamhet nödvändigtvis behöver en förening med protokoll, revisor och organisationsnummer för att existera?

Och hur är det med den oorganiserade rasismen?

Vad innebär över huvud taget »stöd åt organiserad rasism«? Catering? Att hyra ut en lokal eller fastighet till en rasistisk förening? Att låta de orena inneha bankkonto?

Dessutom är det naivt att tro att rasism går att lagstifta bort. Tvärtom riskerar sådan lagstiftning att bli kontraproduktiv, när man driver verksamheten under jorden och ger den martyrstatus.

Bakom förslaget står S+MP+C+KD+M.

Emot förslaget är V+L+SD.

Vänstern vet att denna typ av lagstiftning även kan komma att drabba den själv. Och så har den ju faktiskt varit övervakad i modern tid.

Vad gäller SD finns säkert en misstanke om att detta är lagstiftning som i förlängningen syftar till att förbjuda partiet. Och det är naturligtvis möjligt. Det beror bara på hur man för tillfället väljer att definiera »organiserad rasism«. Eller »rasism«.

Att sossarna och gröningarna vill ha det här, det går kanske att förstå. Men Centern, kådisarna och Moderaterna? Hur kan de gå med på detta?

Skall inte ni vara den demokratiska rättsstatens väktare? Är det inte ni som förr klagade när sossarna lekte dockskåp med våra grundläggande fri- och rättigheter? Hur kan ni ställa er bakom detta Lidbomeri?

Samtidigt ger jag en stor guldstjärna till Liberalerna - som är emot förslaget, dessutom av rätt skäl.

Slutligen: Om man över huvud taget skall lagstifta inom detta område, då bör lagen naturligtvis etablera en generell princip - inte skjuta in sig på specifika åsikter och grupperingar som den för tillfället sittande regeringen råkar ogilla.

I så fall kan man till exempel förbjuda alla anti-demokratiska organisationer som använder sig av våld. Oavsett ideologisk (eller religiös) grund.

Men då skulle det väl bli dålig stämning på vänsterkanten, kan man anta.

2021-05-08

Lördagsvideos: Jönsson om Pisa; Eberhard om coronan; frihet, tvång och civil olydnad

Jönssons lördagsvideo: SKOLKRISEN - Lögnerna om de svenska resultatenDavid Eberhard: The Security Junkie Syndrome; How Pausing the World Leads to CatastropheAcademy of Ideas: Freedom vs. Force - The Individual and the StateAcademy of Ideas: How Civil Disobedience Safeguards Freedom and Prevents Tyranny »