2016-07-19

Datalagringen - senaste nytt från EU-domstolen


I dag har EU-domstolens generaladvokat kommit med sin rekommendation i målet om datalagring mellan Tele 2 och Post- & Telestyrelsen (PTS).

Ur pressmeddelandet (PDF):
Generaladvokaten anser att en generell lagringsskyldighet kan vara förenlig med unionsrätten. För att medlemsstaterna ska kunna använda sig av möjligheten att föreskriva en sådan skyldighet krävs dock att vissa strikta krav är uppfyllda. Det ankommer på de nationella domstolarna att pröva huruvida dessa villkor är uppfyllda med beaktande av samtliga relevanta särdrag i de nationella regelverken. 
För det första måste en generell lagringsskyldighet och åtföljande garantier föreskrivas i bestämmelser i lag eller annan författning som är tillgängliga, förutsebara och ger ett lämpligt skydd mot godtycklig behandling.
För det andra krävs det att lagringsskyldigheten är förenlig med det väsentliga innehållet i de rättigheter till respekt för privatlivet och till skydd av personuppgifter som föreskrivs i stadgan. 
För det tredje erinrar generaladvokaten om att unionsrätten innehåller ett krav på att ett eventuellt ingrepp i någon av de grundläggande rättigheterna måste eftersträva ett mål av allmänt samhällsintresse. Han anser att det endast är bekämpandet av allvarliga brott som utgör ett sådant mål av allmänt samhällsintresse som kan motivera en generell lagringsskyldighet, och alltså inte bekämpandet av lindriga brott eller ett korrekt genomförande av förfaranden som inte är straffrättsliga. 
För det fjärde måste en generell lagringsskyldighet vara absolut nödvändig för att bekämpa allvarliga brott, vilket betyder att det inte får finnas någon annan åtgärd eller kombination av åtgärder som skulle kunna vara lika effektiv och samtligt medföra mindre långtgående ingrepp i de grundläggande rättigheterna. 
Dessutom understryker generaladvokaten att en sådan lagringsskyldighet måste uppfylla de villkor som uppställdes i domen Digital Rights Ireland (5) vad beträffar tillgång till uppgifter, lagringstid och skyddet av och säkerheten för uppgifter, detta för att ingreppet i de grundläggande rättigheterna ska kunna begränsas till vad som är absolut nödvändigt. 
I ett demokratiskt samhälle måste slutligen en generell lagringsskyldighet stå i proportion till målet att bekämpa allvarliga brott, vilket innebär att de allvarliga risker som denna skyldighet medför i ett demokratiskt samhälle inte får vara orimliga i förhållande till de fördelar som följer därav när det gäller att bekämpa allvarliga brott.
Alltså: Datalagring (lagring av data om alla medborgares alla telefonsamtal, SMS, e-postmeddelanden, nätuppkopplingar och mobilpositioner) får förekomma. Den får dock bara användas för att bekämpa verkligt allvarliga brott. Den får bara användas om det inte finns någon annan väg att gå – som att till exempel övervaka misstänkta, istället för hela folket.

Till att börja med skall man ha klart för sig att detta inte är en dom, utan en rekommendation till dom. Det slutliga beslutet kan bli annorlunda.

Detta skall även ses i ljuset av att EU-domstolen för drygt två år sedan upphävde EU:s datalagringsdirektiv – med hänvisning till att datalagringen bryter mot de mänskliga rättigheterna och vad dessa stadgar om rätten till privatliv.

Man skall också ha klart för sig att generaladvokatens rekommendation lämnar utrymme för tolkningar.

Det torde stå klart att svensk polis inte längre kommer att kunna begära ut uppgifter vad gäller ringa brottslighet (som till exempel fildelning). Det är också troligt att till exempel Skatteverket inte kommer att kunna använda sig av datalagringen för bedömning av vanliga taxeringsärenden.

(Här förefaller alltså till exempel internetoperatören ha Bahnhof gjort rätt, när de vägrat lämna ut data från datalagringen om ringa brott, då detta ingrepp i rätten till privatliv inte står i proportion till brottets vikt.)

Däremot kommer vi att få en diskussion om huruvida datalagringen verkligen är nödvändig i perspektivet att det inte finns "någon annan åtgärd eller kombination av åtgärder som skulle kunna vara lika effektiv och samtidigt medföra mindre långtgående ingrepp i de grundläggande rättigheterna".

Där vill jag som sagt påstå att det finns ett bättre alternativ – nämligen att bara övervaka människor som är misstänkta för brott, istället för hela befolkningen.

Striden om datalagringen lär fortsätta.

Länkar:
• Generaladvokatens fullständiga yttrande »
• Pressmeddelande om generaladvokatens rekommendation (PDF) »
• EDRi » European Court confirms: Strict safeguards essential for data retention »
• SR » Tele2 kan tvingas lagra data för brottsbekämpning »
• 5 juli-podden om bl.a. generaladvokatens rekommendation »
• Falkvinge: European Supreme Court says “Maybe” to mass surveillance of innocents »

Uppdatering:
Amelia Andersdotter har en bra genomgång av dagens besked på Dataskydd.net – som bland annat visar att den svenska regeringens position om en samlad bedömning inte håller »

In English:
ECJ Advocate General on data retention: Strict conditions must apply »

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.