2023-11-26

En bättre värdegrund - för ett fredligt, ordnat samhälle med tillit


Den officiella svenska värdegrunden om »allas lika värde« är lika vacker som meningslös.

Värde är som regel subjektivt. I ett skarpt läge skulle knappast någon tillmäta massmördaren Breivik samma »värde« som sin lilla rara mormor.

Värde är dessutom svårt att observera eller mäta. I en praktisk verklighet är lika värde mest en banal, till intet förpliktigande kliché.

Lika rättigheter är däremot något som är observerbart, mätbart och möjligt att praktiskt upprätthålla med rättsstatens medel.

Plus att det är en av den demokratiska rättsstatens grundläggande principer: Allas likhet inför lagen och lika rätt inför det offentliga.

Det är när principen om allas lika rättigheter bryts som porten öppnas för övergrepp mot individer och grupper av människor. Historien ger otaliga mörka exempel.

Lika rättigheter implicerar dessutom i en modern västerländsk rättstradition rätten till självbestämmande, kroppslig autonomi samt det statliga våldsmonopolets skydd vad gäller säkerhet och egendom.

Det är detta som skiljer oss från diktaturer, teokratier, klansamhällen och andra system där individen reduceras till en del av ett kollektiv och ett verktyg för andras syften.

Till skillnad från religioner och ideologiska projekt är principen om lika rättigheter inte född ur någon utopisk vision - utan ur praktiska erfarenheter och tusentals år av trial and error.

De grundläggande mänskliga rättigheterna är alltså resultatet av en evolutionär process snarare än en eller annan fix idé.

Våra grundläggande, »naturliga« rättigheter är den minsta gemensamma nämnare som utkristalliserats för fredlig, civiliserad mänsklig samexistens.

De utgör - där de tillämpas - grunden för människans förmåga att lösa konflikter utan våld. Vilket är vad som skiljer oss från djuren.

De bygger på respekt för själva livet - och individen som dess yttersta uttryck. De är grunden för den enskildes frihet att göra sina egna livsval och fatta sina egna beslut i en mångfald av skiftande förutsättningar och önskemål.

Ett rättighetsbaserat förhållningssätt skapar dessutom de bästa förutsättningarna för respekt människor emellan. Det implicerar att individen skall behandlas med värdighet.

Ett rättighetsbaserat samhälle är den mylla ur vilken rimliga sociala normer växer fram - vilka i sin tur är en förutsättning för tillit människor emellan.

Detta är grunden för ett normsystem som premierar att människor handlar rimligt förutsägbart och i en anda av samarbete.

Konsekvent tillämpad är detta en väldigt stark princip som främjar ordning, samarbete och ansvar. En princip som skapar ett drägligt samhälle även för den som inte besitter ett stort våldskapital.

Med risk för att upprepa mig: Människor skall ha så stor frihet som möjligt. Gränsen för denna frihet går där man inkräktar på någon annans frihet, säkerhet eller egendom. Alla skall vara lika inför lagen och ha lika rättigheter inför det offentliga.

- o -

Numera publicerar jag även mina längre texter på Substack. Där kan man prenumerera för att få dem och länkar till min övriga produktioin direkt med e-post, även kostnadsfritt. Klicka här »

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.