2009-05-15

Teledatalagring för Dummies

För den som inte hunnit med detaljerna om alla integritetskränkande förslag som nu väller över oss:

Teledatalagringen handlar om att man skall spara data om alla svenskars alla telefonsamtal, SMS, MMS, e-postmeddelanden och internetuppkopplingar. För mobiltelefoni gäller också att data om telefonens position vid samtals början och slut skall lagras. (Det är alltså uppgifter om vem som kontaktat vem, när, var och hur som skall sparas – inte kommunikationens innehåll.)

Dessa uppgifter skall sedan kunna begäras ut av polisen och underrättelseorgan vid utredning om misstänkt brottslighet.

Vad som förtjänar att understrykas är att alla våra samtal och elektroniska meddelanden alltså kommer att registreras och hållas tillgängliga för staten. Alla! Registreringen har inget att göra med om man är misstänkt för brott. Allt – även de mest triviala kontakter – kommer att registreras i "förebyggande syfte". Även för den som tycker sig ha helt rent mjöl i sin påse.

Alla medborgare behandlas alltså som potentiella brottslingar.

Vi vet också att övervakning nästan alltid brabbas av ändamålsglidning. Det vill säga att när en form av övervakning väl har startats upp, då får snabbt allt fler myndigheter tillgång till informationen, för allt fler ändamål. Vilket är precis vad som har hänt i en del andra länder som har teledatalagring.

Genom att man ger staten ett verktyg för att övervaka nästan all vår kommunikation, så öppnas också dörren för framtida åsiktsregistrering och förtryck av grupper som är "annorlunda". Inte i dag. Kanske inte i morgon. Men den dag politikerna bestämmer sig för att de vill. Allt som krävs är då ett klubbslag i riksdagen...

16 kommentarer:

 1. Enligt SVT så förnekar Beatrice att wikileaksdokumentet är lagrådsremissen:
  http://svt.se/2.27170/1.1559051/it-bolag_maste_spara_anvandaruppgifter?&lid=puff_1559120&lpos=rubrik
  Det här kommer att bli en bra show!

  SvaraRadera
 2. IFPI, MPA(A), APB, hjärnstormar nu om hur dom ska få tillgång till informationen i alla fall.

  ***

  Operatörerna hjärnstormar om hur dom ska ha råd med "separat" lagring om all trafikinformation.

  ***

  Internets fortsätter hjärnstorma om nya uppdateringar till scatter proxies, retroshare, oneswarm, etc etc etc ...

  ***

  Polisen hjärnstormar om någonting helt annat och kommer att tas på sängkanten av alla anmälningar av upphovsrätts intrång. :p


  //ST

  SvaraRadera
 3. Anonym 16:26:

  Så säger inte Ask. Hon säger att regeringen inte är färdig med remissen.

  SvaraRadera
 4. sid 44:

  Med anledning av de synpunkter som IFPI Svenska Gruppen och Svenska Antipiratbyrån har framfört, om att det bör möjliggöras även för upphovsrättsinnehavare att få del av abonnent- och trafikuppgifter, vill regeringen tillägga följande. Visserligen möjliggör artikel 15.1 i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation att trafikuppgifter får lagras och lämnas ut även för att t.ex. enskilda ska kunna tillvarata sina rättigheter i en civilrättslig process. Den lagringsskyldighet som nu föreslås ska dock endast omfatta brottsbekämpande syften. Av detta följer att uppgifter som sparas på grund av lagringsskyldigheten med stöd av direktivet om lagring av trafikuppgifter ska lagras i särskild ordning. I övrigt kommer de regler om behandling av trafikuppgifter som gäller idag att fortsätta gälla.

  SvaraRadera
 5. Hej. Bra att du motsätter dig. Men en sak måste jag säga. I texten som du skrivit och i texter från nästan alla kända bloggare, så tror man gott om de syften som regeringen har.. "De inför enorma övervakningslagar som iofs används i förtryckande syften i Hitlertyskland, sovjet och kina, men vår regering är så snäll. Om de i framtiden byts ut, så kanske det kan bli illa. Nuvarande regerings syften är säkert bara att skydda oss..

  Har inte tanken slagit er att usa är de som ger order till dessa lagar? Har inte tanken slagit er att lagarna (och invasionskrig) infördes efter september 2001? Ingen som känner igen historien - riksdaghusbranden och hur den användes för att införa fascism och krig? Jag tycker det är dags att bli lite "konspiratoriska", och undersöka orsaken till dessa lagar och krig, och börja aktivt jobba för att avslöja vad som pågår, innan det är för sent.

  SvaraRadera
 6. Vid första anblick så ser det inte så konstigt ut till formen. Principen är ju en annan sak.

  Bra att man håller sig till minsta lagringstid och att man ger IFPI smäll på fingrarna.

  SvaraRadera
 7. Johan Tjäder,
  Du missade nästa stycke.

  "När det gäller just bestämmelserna om informationsföreläggande
  kan tilläggas att regeringen redan under våren 2009 kommer att inleda en utvärdering av hur regelverket påverkat rättighetshavare,
  Internetleverantörer och konsumenter. Utvärderingen ska bl.a. omfatta frågan om reglerna ger rättighetshavarna möjlighet att få tillgång till begärda uppgifter i befogad omfattning (prop. 2008/09:67 s. 175, bet. 2008/09:NU11 s. 43 f och rskr 2008/09:176)"

  SvaraRadera
 8. IFPIs alla tyckanden:

  Tullverket, IFPI Svenska Gruppen och Svenska Antipiratbyrån har anfört att de anser att
  utredningen på ett tillfredsställande sätt har belyst avvägningen mellan behovet av tillgång till trafikuppgifter och skyddet för den personliga
  integriteten.

  Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna har, när det gäller strukturen för lagringsskyldigheten, tillstyrkt utredningens förslag eller lämnat det utan erinran. IFPI Svenska Gruppen och Svenska Antipirat-byrån har understrukit vikten av en teknikneutral reglering som tar höjd för den tekniska utvecklingen av fildelningsnätverk och så kallade anonymiseringstjänster.


  IFPI Svenska Gruppen och Svenska Antipiratbyrån har understrukit vikten av en teknikneutral reglering som tar höjd för den tekniska utvecklingen.


  Remissinstanserna: Svea hovrätt, Åklagarmyndigheten, Tullverket,
  MälarEnergi AB, IFPI Svenska Gruppen samt Svenska Antipiratbyrån har tillstyrkt utredningens förslag att lagringsskyldigheten även ska omfatta uppgifter om lokalisering vid mobilsamtals slut och misslyckad uppringning och anfört att förslaget innebär en bra avvägning mellan integritetsskydd och brottsbekämpning.


  IFPI Svenska Gruppen har påtalat att den tekniska
  utvecklingen av bl.a. fildelningsnätverk går snabbt och att det finns en trend mot anonymisering av användare som försvårar eller omöjliggör
  för polis att identifiera en eventuell intrångsgörare. Svenska Antipiratbyrån menar att lagringsskyldigheten i sig inte är teknikneutral och att det försämrar dess effektivitet. Att till exempel FTP-servrar utesluts ur lagringsskyldigheten anser Svenska Antipiratbyrån är olyckligt med hän-
  syn till att de organiserade grupper som ägnar sig åt piratkopiering av film på nätet i stor utsträckning använder sig av sådana servrar.


  Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Säkerhetspolisen, IFPI Svenska Gruppen och Svenska Anti-piratbyrån har, utifrån ett brottsbekämpningsintresse, förespråkat en
  lagringstid om två år.


  IFPI Svenska Gruppen och Svenska Antipiratbyrån har understrukit vikten av att en prövning av undantag från lagringsskyldigheten ska göras även med beaktande av information rörande vissa leverantörers verksamhet som kan finnas tillgänglig hos IFPI.


  Regeringen delar IFPI Svenska Gruppens och Svenska Anti-piratbyråns åsikt så till vida att det är av vikt att tillsynsmyndigheten vid sin bedömning har ett fullgott beslutsunderlag, men anser inte att någon skyldighet att samråda med andra än ovan nämnda myndigheter bör regleras.


  Flertalet remissinstanser har tillstyrkt eller lämnat
  förslaget utan erinran. IFPI Svenska Gruppen och Svenska Antipiratbyrån har dock anfört att uppgifter som lagrats enligt direktivet även bör
  kunna lämnas ut till innehavare av immateriella rättigheter.


  Med anledning av de synpunkter som IFPI Svenska Gruppen och Svenska Antipiratbyrån har framfört, om att det bör möjliggöras även för upphovsrättsinnehavare att få del av abonnent- och trafikuppgifter, vill regeringen tillägga följande. Visserligen möjliggör artikel 15.1 i direkti-
  vet om integritet och elektronisk kommunikation att trafikuppgifter får lagras och lämnas ut även för att t.ex. enskilda ska kunna tillvarata sina
  rättigheter i en civilrättslig process. Den lagringsskyldighet som nu föreslås ska dock endast omfatta brottsbekämpande syften. Av detta följer att uppgifter som sparas på grund av lagringsskyldigheten med stöd av direktivet om lagring av trafikuppgifter ska lagras i särskild ordning. I övrigt kommer de regler om behandling av trafikuppgifter som gäller idag att fortsätta gälla.


  IFPI Svenska Gruppen och Svenska Antipiratbyrån har anfört att det är nödvändigt att schablonersättningen fastställs inom en rimlig tid så att inte ovissheten får en hämmande effekt
  på polisens utredningsarbete.


  Förteckning över remissinstanser Följande remissinstanser har inkommit med yttranden över betänkandet: Riksdagens ombudsmän, Svea hovrätt, Stockholms tingsrätt, Sundsvalls
  tingsrätt, Kammarrätten i Göteborg, Länsrätten i Skåne län, Justitiekanslern, Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Säkerhetspolisen, Registernämnden, Kriminalvårdsstyrelsen, Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, Stockholms handelskammare, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Krisberedskapsmyndigheten, Kustbevakningen, Försvarets underrättelsenämnd, Tullverket, Skatteverket, Datainspektionen, Statskontoret, Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, Kungliga Tekniska högskolan, Juridiska fakultetsnämnden vid Lunds universitet, Konsumentverket, Post- och Telestyrelsen, Banverkets Telenät, Konkurrensverket, TeliaSonera AB, Teracom AB, Sveriges advokatsamfund, Svenskt Näringsliv, Svenska journalistförbundet,
  Svenska Bankföreningen, Svenska polisförbundet, Amnesty International, VINNOVA, Mälarenergi AB, IT & Telekomföretagen, Svenska Stadsnätsföreningen, Hi3G Access AB, Tele2 i Sverige AB, Telenor AB, Bahnhof AB, SNUS (Swedish Network Users’ Society), .SE, Net Insight AB, IFPI Svenska Gruppen, Svenska Antipiratbyrån,
  Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS) och Svenska Linuxföreningen.


  Följande remissinstanser har avstått från att yttra sig: SOS Alarm Sverige AB, Vattenfall, Sveriges kommuner och landsting, Svenska Avdelningen
  av Internationella Juristkommissionen, Svenska Helsingforsommittén för Mänskliga rättigheter, Näringslivets Telekomförening, Sveriges
  Internetoperatörers Forum, Stokab AB, TDC Song AB, IPOnly, Lidén Data Gruppen AB, Com hem AB, Cisco Sverige AB, Packetfront Systems AB, Netnod, ISOC-SE, BSA Sverige, Svenska Artisters och
  Musikers Intresseorganisation (SAMI) och Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM).


  ***

  Och IFPI hade med teledatalagringen att göra?


  Heh, sen känns det ju så där lagom rätts(o)säkert och veta att konsumenter och Internet användares rättigheter och skydd är överdrivet representerad av ett överdrivet antal remissinstanser ... err eller? :-()


  //ST

  SvaraRadera
 9. "Vi vet också att övervakning nästan alltid brabbas av ändamålsglidning". ... "Vilket är precis vad som har hänt i en del andra länder som har teledatalagring."
  Intressant, finns det några bra skräckhistorier från sådana länder?

  SvaraRadera
 10. Valentine: Vad sägs om denna gamla godingen?

  http://www.scoop.co.nz/stories/HL0710/S00260.htm

  SvaraRadera
 11. Väntar med spänning på Johan Tjäders nästa kommentar!

  Av Torstensson-fadäsen har Ask & crew tydligen inte lärt sig någonting. Att ljuga när det finns bevis på nätet, tillgängliga för alla med en dator och Internet-uppkoppling, är ju bara så otroligt korkat. Hur ska hon ta sig ur det här?

  Jag glömmer dock aldrig att det var den dåren Bodström som tvingade in oss i skiten från början. Han och Ask kommer att gå till historien som de som avskaffade demokratin i det här landet och det i fredstid till på köpet.

  SvaraRadera
 12. Anonym 17:01

  Man kan alltid undersöka om det är möjligt att ge IFPI tillgång till uppgifterna, och då kommer man att upptäcka att de bara får lämnas till berörda nationella myndigheter.

  Men då har man i alla fall undersökt saken.

  SvaraRadera
 13. På sid 17 skjuts Bodströms argument "De lagrar ju detta i alla fall" helt i sank.

  "Utvecklingen inom området elektronisk kommunikation innebär också att nät- och tjänsteleverantörer i framtiden inte kan förväntas i lika stor utsträckning behöva lagra uppgifter för sin egen verksamhet. Det medför att möjligheterna för brottsbekämpande myndigheter
  att få tillgång till dessa uppgifter kommer att minska. Genom att införa en skyldighet att lagra vissa trafikuppgifter säkerställer direktivet om lagring av trafikuppgifter att trafikuppgifter finns tillgängliga för att användas i brottsutredningar."

  SvaraRadera
 14. "data om telefonens position vid samtals början och slut skall lagras"

  kommer ja då kunna få fortkörningsböter om ja startar samtalet på E4an o avslutar d en kvart senare 5mil därifrån? (50km på 15min tror ja blir 200km/h)

  SvaraRadera
 15. Anonym 20:16:

  Inte helt klockrent.

  För det första kommer det inte bli någon ständig övervakning. Polisen kan bara begära ut uppgifter om det finns misstanke om brott. Om polisen ser dig köra för fort, finns det mer effektiva medel att bevisa din fortkörning.

  För det andra kan uppgifterna bara visa hur fort telefonen har åkt, inte vem som körde. Så de måste ändå ha sett dig köra.

  SvaraRadera
 16. Johan Tjäder, "Inte helt klockrent.

  För det första kommer det inte bli någon ständig övervakning. Polisen kan bara begära ut uppgifter om det finns misstanke om brott. Om polisen ser dig köra för fort, finns det mer effektiva medel att bevisa din fortkörning.

  För det andra kan uppgifterna bara visa hur fort telefonen har åkt, inte vem som körde. Så de måste ändå ha sett dig köra."

  För det första är det just inte bara polisen som kan begära ut uppgifter. Och vi lär ju riskera ändamålsglidning, särskilt med tanke på att diverse privata organisationer på uppdrag av staten faktiskt agerar myndigheter, t ex Svenska författarföreningen.

  Formuleringarna är uppbyggda för att inkludera alla potentiellt berörda myndigheter, det är också där i hållen finns. Tullen ok. SÄK ok. FRA? Skattemyndigheten? Kronofogden? Eller de facto myndigheter som just författarföreningen, eller kanske STIM?

  IFPI har ju också börjat bli en de facto myndighet, det är inte så långt kvar tills dom blir som Svenska författarföreningen trots allt.

  Ungefär som det skulle spela någon roll vem som håller i telefonen. Det är ju det som är mycket av kritiken mot IPRED, om du nu glömt det, att det är abonnemangsinnehavaren som nagelfars som skyldig, oavsett vem som använt abonnemanget, eller i detta fall telefonen.

  //ST

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.