2012-12-13

Några ord vid arbetsdagens slut..


Det här med att arbeta inne i det politiska maskineriet har sina sidor.

Till exempel krävs ett visst mått av kognitiv och moralisk dissonans för att avstå från att ge somliga människor en smäll på käften. För deras principlöshet. För deras svek mot människors frihet och rättigheter. För deras von oben-attityd och bristande verklighetskontakt. För deras odrägliga storhetsvansinnes skull.

Istället knyter man näven i byxfickan och går in i något slags politiskt tunnelseende. För det saknas verkligen inte "piratfrågor" för oss att jobba med i Europaparlamentet. (Och det är ju dem (pp) har väljarnas mandat att jobba med.)

Men samtidigt känner man sig... smutsig bara av att befinna sig inne i detta bygge. Det är här som besluten om mer överstatlighet, mer kommandoekonomi och fler regleringar fattas – i något slags anda av handlingskraftig och självgod inkompetens.

Saker som gör mig extra upprörd är när fakta och verklighet talar sitt tydliga språk – men fullständigt ignoreras av människorna i demokratikvarnen. När de helt enkelt väljer att vifta bort information om att något är uppenbart fel. När de tokvägrar att ens diskutera sådant som inte passar deras syften.

Skulle det inte få dem att se direkt fåniga ut skulle de mycket väl kunna förneka själva gravitationens existens, i sin iver att baxa någon rapport om regler för äggtransporter genom beslutsapparaten. (Någonstans i mitt bakhuvud ringer för övrigt en klocka som säger mig att något åt det hållet faktiskt redan kan ha skett...)

För att nu inte tala om när de människor som uppbär folkets förtroende medvetet sticker kniven i våra grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter. När de reducerar den demokratiska processen till framstressade voteringsresultat. När de ägnar sig åt anti-intellektuellt, vulgärt maktspråk.

Visst, det finns en del vettiga människor inne i systemet. Men de väljer sina strider med stor försiktighet. De avstår ofta från att göra det rätta och hederliga, eftersom sådant kan skapa en förväntan om att de skall fortsätta med det – vilket de vid ett senare tillfälle kanske inte kan, törs eller vill. Då är det enklare och säkrare för dem att inte göra något. Det är sorgligt att se.

Jag vill ha politiker som är kompromisslösa när det gäller att stå upp för vår medborgerliga fri- och rättigheter.

Politiker som förstår demokratins och rättsstatens djupare värden, på riktigt.

Politiker som samtidigt är ödmjuka inför sitt uppdrag och inför det förtroende som väljarna visat dem.

Politiker som har ett öppet sinne och ett levande intellekt.

Politiker som är beredda att ta ansvar, erkänna fel och ompröva beslut som inte blev så lyckade.

Politiker som vågar lita på folket och ser oss som medborgare, inte som undersåtar.

För det kan väl ändå inte vara så att svenska (och europeiska) folket röstat fram dagens generation av omdömeslösa lallare till politiker på något medvetet sätt?

På ett lite bakvänt sätt skulle det kännas som en lättnad om dagens politiska garnityr "bara" är frammuterat ur ett allmänt ointresse för politik och samhällsfrågor. Att det av en händelse var dessa människor som råkade finnas till hands när makten utdelades.

Möjligen är det som vanligt: Det finns ingen plan. Skit händer.

Det är som det är med den saken. Hur som helst blir jag för var dag allt starkare i min övertygelse: Ju mindre politiker har att säga till om, ju bättre är det.

14 kommentarer:

 1. "A patriot must always be ready to defend his country against his government." (Edward Abbey, American Writer whose works, set primarily in the southwestern United States, reflect an uncompromising environmentalist philosophy (1927 - 1989). En miljöpartist?? ;-)

  SvaraRadera
 2. "Politiker som är kompromisslösa när det gäller att stå upp för vår medborgerliga fri- och rättigheter"


  Regeringen vill att fler än polisen ska få utföra polisiära uppgifter, som till exempel husrannsakningar. Därför har justitieminister Beatrice Ask givit Rikspolisstyrelsen i uppgift att undersöka hur detta skulle kunna realiseras. Piratpartiet är mycket kritiskt till förslaget, eftersom regeringen och justitieministern ännu en gång ignorerar vikten av att slå vakt om rättssäkerhet och personlig integritet:

  http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/piratpartiet/pressrelease/view/polisiaert-arbete-ska-utfoeras-av-utbildade-poliser-821872?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=current_news

  SvaraRadera
 3. http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/piratpartiet/pressrelease/view/polisiaert-arbete-ska-utfoeras-av-utbildade-poliser-821872?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=current_news

  SvaraRadera
 4. Verkar inre som att ovst. länk fungerar.
  Tar mig därför friheten att lägga upp hela Anna Trobergs inlägg från Mynewsdesk:


  "Polisiärt arbete ska utföras av utbildade poliser
  2012-12-13 10:27

  Regeringen vill att fler än polisen ska få utföra polisiära uppgifter, som till exempel husrannsakningar. Därför har justitieminister Beatrice Ask givit Rikspolisstyrelsen i uppgift att undersöka hur detta skulle kunna realiseras. Piratpartiet är mycket kritiskt till förslaget, eftersom regeringen och justitieministern ännu en gång ignorerar vikten av att slå vakt om rättssäkerhet och personlig integritet.

  - Polisarbete ska utföras av poliser, säger Piratpartiets partiledare, Anna Troberg. Om polisen saknar kompetens, så löser man det med att öka polisens kompetens, inte genom att helt strunta i den speciella kompetens som polisen faktiskt besitter.

  Justitieministern ser dock inga problem med förslaget. Hon anser att även mycket känsliga uppgifter, som till exempel husrannsakningar, borde kunna utföras av aktörer utan polisiär kompetens.

  - Justitieministern har en skrämmande dålig insikt i vilket stort ingrepp i den personliga integriteten som en husrannsakan innebär, säger Troberg. Ibland är det naturligtvis nödvändigt att göra husrannsakan i alla fall, men då ska den göras av poliser med kompetens för detta.

  Även Polisförbundet har uttryckt missnöje över förslaget, då de anser att poliser är mest lämpade att utföra rent polisiära uppdrag, speciellt där det finns risk för att våldssituationer uppstår.

  - Bra och ansvarsfullt polisarbete kan bidra till att stärka både rättssäkerheten och den personliga integritet, avslutar Troberg. Det är tråkigt att regeringen inte tycks hysa något större förtroende för polisen, utan istället väljer att underminera deras möjlighet att göra ett bra jobb.
  Mer information:
  SR: "Utredning om fler ska få göra polisens jobb"

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5378856

  Kontakt:
  Anna Troberg, partiledare

  SvaraRadera
 5. Ur: Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2012/2013:

  [ http://www.regeringen.se/download/a859abdc.pdf?major=1&minor=205874&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment ]

  Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet
  Ändringar: I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och i polislagen
  (1984:387)
  Beslutsunderlag: Prop. 2011/12:171 Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet
  SFS: 2012:802 och SFS 2012:804
  I syfte att underlätta brottsförebyggande samverkan mellan polis och socialtjänst
  avseende ungdomar införs en ny sekretessbrytande bestämmelse i offentlighetsoch
  sekretesslagen. Bestämmelsen innebär att en uppgift som rör en enskild
  som inte fyllt 21 år ska kunna lämnas från socialtjänsten till polisen i
  brottsförebyggande syfte utan hinder av sekretess. Genom en ändring i polislagen
  förtydligas vidare under vilka förutsättningar polisen får tillfälligt omhänderta
  den som är under 18 år och som anträffas i skadliga miljöer. Förtydligandet görs
  eftersom det upplevts som oklart om den som riskerar att involveras i brottslig
  verksamhet kan omhändertas med stöd av bestämmelsen

  SvaraRadera
 6. Ändring/ny lag: Lagen (1998:620) om belastningsregister, lagen (2000:562)
  om internationell rättslig hjälp i brottmål, Offentlighets- och sekretesslagen
  (2009:400) och Polisdatalagen (2010:361)
  Beslutsunderlag: Prop. 2011/12:163 Utbyte av uppgifter ur kriminalregister
  mellan EU:s medlemsstater
  SFS: 2012:762, SFS 2012:763, SFS 2012:764 och SFS 2012:765
  Utbytet av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater ska utökas.
  Syftet är att förbättra informationsutbytet mellan medlemsstaterna på det rättsliga
  området. En medlemsstat som meddelar en dom mot en medborgare i en
  annan medlemsstat ska underrätta medborgarstaten om domen. Tanken är att
  varje medlemsstat ska ha information om och lagra alla brottmålsdomar som
  har meddelats inom hela EU mot dess egna medborgare. För svensk del införs
  en ny reglering i lagstiftningen om belastningsregister. Vidare förenklas förfarandet
  för medlemsstater att i enskilda fall få uppgifter ur en annan medlemsstats
  kriminalregister.

  SvaraRadera
 7. Jo, visst, men samtidigt får man välkomna ihåg att det inte nödvändigtvis blir samma principer som ledamöter rakryggat ka försvara. Kompromisser är också en dygd i en demokrati.

  Men, ja, det finns allvarliga frågor som rör hur vår politiska beslutsapparat är konstruerad. T.ex. Är systemeringen alls riggat för långsiktighet. I EU har vi fem års horisont. Hemma har vi fyra år. Jag tror det vore nödvändigt att ha en andra kammare både är och i Bryssel med ledamöter som väljs på lång sikt. Tre-fyra mandatperioder. Dvs 15-20 år.

  SvaraRadera
 8. Tack för svaret Henrik Alexandersson!

  Undrade nämligen hur du kan vara så behärskad och ändå leva mitt i smeten, antar att du får lite frisk luft på någon bar med goda vänner också.

  SvaraRadera
 9. Är det inte helt enkelt så att förnuftiga och relativt vettiga människor omvandlas till ryggradslösa "politrucker" av systemet. Det är så det fungerar med automatik (mer eller mindre). Enda räddningen(?) är att stå ganska mycket vid sidan av, som PP och t.ex. UKIP, och på så sätt undvika att sugas in i "kvarnen"

  SvaraRadera
 10. Många känner nog till det gamla talesättet:
  "Vad är skillnaden mellan en libertarian och en anarkist? Sex månader."
  Jag har länge undrat över varför HAX inte övergett monopoltänkandet och inte öppnat dörren för åtminstone institutionell konkurrens?

  SvaraRadera
 11. Den enda frihet som förtjänar namnet, är friheten att på vårt eget sätt fullfölja vårt eget bästa, så länge vi icke söka beröva andra deras välfärd eller hindra dem i deras strävan att ernå den. Envar är den rätta väktaren över sin egen välfärd, såväl kroppsligen som själsligen och andligen.

  (Vilhelm Moberg den 16 november 1947 )

  Riksdagsmannens tjänst kommer givetvis hos oss hädanefter att bli mer eftertraktad än någonsin och just av dem som ser till dess förmåner – d.v.s. av dem som icke borde bli riksdagsmän.
  ———-
  Genom yrkespolitikerns framträdande blir nu faran av en skråbildning uppenbar: politikerna kan bli en hierarki som helt avskiljer sig från övriga medborgare. Klyftan mellan de styrande och de styrda har redan blivit bredare, allteftersom de förra avlägsnat sig från ”civila” yrken och blivit politiker och ingenting annat, För medlemmar i ett skrå ligger självtillräckligheten nära: man anser sig vara ensam om insikter i politik. Folket ska rösta vid valen men för övrigt hålla sig tyst och stilla
  ———-
  Men om politiken ska bli en verksamhet enbart för specialister, är detta en olycklig utveckling som endast kan minska allmänhetens politiska intresse och förbereda marken fört totalitära tänkesätt.

  Ju likgiltigare ett folk förhåller sig inför sina egna angelägenheter, desto lättare blir det ett offer för diktaturen.

  (Vilhelm Moberg om uppkomsten av ”yrkespolitiker” 1947)

  Sverige närmar sig en nu styrelseform, med ett statsskick.
  Hur skall man nu beteckna denna nya form av folkstyre? Vi kan lämpligen utöka ordet demokrati med en bokstav och kalla den för demokratur. [1]

  (Vilhelm Moberg 1965)

  [1] http://sv.metapedia.org/w/Demokratur

  SvaraRadera
 12. Citat ur Riksdag & Departement 2012-12-14

  http://rod.se/nya-lagar-vid-ny%C3%A5r-0

  Nya lagar vid nyår

  Domar i andra EU-länder mot svenskar ska sparas i det svenska belastningsregistret.

  Justitieutskottet 2012/13:4 Beslut 28 november

  Polisen får omhänderta personer som är under 18 år och köra hem dem om de vistas i kriminella miljöer. Socialtjänsten får lämna sekretessbelagda uppgifter till polisen om personer som är under 21 år och riskerar att dras in i kriminalitet.

  Justitieutskottet 2012/13:5 Beslut 28 november

  Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen får beställa signalspaning från Försvarets radioanstalt, FRA.

  Justitieutskottet 2012/13:7 Beslut 28 november

  Svenska och utländska myndigheters uppgifter om tillsyn på energimarknaden kan sekretessbeläggas.

  Konstitutionsutskottet 2012/13:7 Beslut 14 november


  Tullen får söka efter oskattad alkohol, tobak och olja från andra EU-länder också i lokaler där varorna lastas om.

  Skatteutskottet 2012/13:2 Beslut 17 oktober

  SvaraRadera
 13. Skriv på uppropet mot ITUs försök att ta makten över internet:

  https://secure.avaaz.org/en/hands_off_our_internet_i/?aDaFeab

  SvaraRadera

Kommentarsfältet är stängt, medan jag är offline augusti 2017 och ett år framöver.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.