2020-12-22

Pandemilagen - vad är det som sker?


Tecken i skyn. Pandemi-mutationer. Det amerikanska dramat. Nöd-stängda gränser och ett lamslaget Europa. Lena Hallengren som hela landets dominatrix. Plus att det som vanligt skjuts och sprängs en del.

Man kan verkligen inte klaga på den apokalyptiska dramaturgin. Saker och ting kan gå lite hur som helst.

En sak att hålla ögonen på är den nya pandemi-lag som håller på att klubbas igenom i rekordfart. 

Man bör till exempel fråga sig vad den nya lagen är tänkt att tillföra som inte redan kan uppnås med existerande smittskyddslagstiftning. Inte så mycket, säger de kritiska rösterna.

Internet skrev »Det smittskyddslagen inte tillåter är oförsvarliga, ogrundade, ovetenskapliga, oproportionerliga och onödiga åtgärder. Exempelvis signalpolitik. För dylikt krävs något som pandemilagen.«

Pandemilagen är ett dokument som måste granskas närmare. Enkelt uttryck gör den det möjligt för regeringen att besluta om en lockdown och att koppla in riksdagen först upp till en månad senare.

Det handlar om att inskränka våra grundläggande fri- och rättigheter.

Detta är något som måste belysas i en offentlig debatt. Inte stressas fram.

Politikerna får skylla sig själva om folk blir misstänksamma. Först fick Hallengren en fullmaktslag, med riksdagen som säkerhetsventil. Den användes aldrig. Sedan ville hon inte ha någon ny, för hon gillade inte besväret med att hålla riksdagen i loopen. Och nu skall en ny pandemilag plötsligt stressas fram över jul-helgen? Påhejad av riksdagen. Detta är inte ett normalt beteende.

Nu har Justitieombudsmannen läst lagförslaget. JO säger:

JO har förståelse för att de åtgärder som kan komma att införas med stöd av den nya lagen kan behöva vara ingripande och vissa fall innebära begränsningar i grundläggande fri- och rättigheter.

Men i remissvaret efterlyses kontrollmekanismer som säkerställer dels riksdagens ställning i förhållande till regeringen, dels att åtgärderna inte blir för långtgående i de enskilda fallen.

”Sådana rättssäkerhetsgarantier kan exempelvis vara att föreskrifterna har en begränsad giltighetstid, att de ska underställas riksdagens respektive regeringens prövning och att det finns möjlighet att överklaga enskilda beslut, skriver JO.

Det vill säga tack, men nej tack. På väldigt goda grunder. Och detta är bara några av JO:s invändningar.

Även Kammarrätten mullrar:

Kammarrätten i Stockholm påminner om Lagrådets invändningar mot den gamla tillfälliga pandemilagen som upphörde i somras. Lagrådet ansåg i våras att de åtgärder regeringen tar beslut om ska underställas riksdagens prövning helst samma dag, men i vart fall senast efterföljande veckodag. 
Enligt kammarrätten framstår yttrandet från Lagrådet som relevant även i detta fall. Kammarrätten vill att regeringen motiverar varför den vill avvika från lagrådets yttrande i det nya lagförslag som nu är på remiss.

Och den här:

Förvaltningsrätten i Linköping konstaterar att den föreslagna lagen mot covid-19 innehåller synnerligen ingripande begränsningar av de grundläggande fri- och rättigheterna. (...)

”Mot bakgrund av det och med hänsyn till det mycket tungt vägande intresset att begränsa smittspridningen tillstyrker förvaltningsrätten i huvudsak förslagen.” (!)

Det står där. Svart på vitt. Regeringen vill ha befogenheter att göra som den vill. Vilket inte är hur det är tänkt att fungera. Och riksdagen ber om en sådan lag - som i sin senaste variant lyfter ut de folkvalda ur den direkta beslutsloopen.

Allt är märkligt. Politikerna beter sig som om de vet något som alla andra inte känner till. Men så är det ju inte. De hade aldrig kunnat hålla truten om en sådan sak. Jag tolkar det vi ser som panik.

Och panik är ingen bra grund för rationella beslut. Jag vet att många är stressade och rädda. Men det gör inte saken bättre, tvärtom. Vi måste försöka att rationellt betrakta saken för vad den är och göra det bästa möjliga av situationen. Då blir vi bättre skickade att göra genomtänkta val och fatta viktiga beslut.

Mycket talar för att Sverige trots allt kommer att glida in i samma skymningszon av partiellt undantagstillstånd som vi har på  kontinenten. Det överstiger min förmåga att avgöra om det är rätt eller fel. Det samlade utfallet kommer vi inte att kunna bedöma på länge. Men jag känner mig tvingad att påpeka de demokratiska risker detta kan medföra.

Lämna nu tillbaka ringen till den trevlige Herr Bilbo.

Läs mer hos Sydsvenskan/TT: JO avvisar förslag till pandemilag »

Socialutskottets betänkande 2020:21 SoU18 Pandemilag »

Regeringskansliet: Covid-19-lag »

1 kommentar:

  1. hmm...känns det bekant?
    https://youtu.be/abhX0FgijKo?t=200

    SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.