2024-05-23

Kristdemokraterna hotar yttrandefriheten


Kristdemokraternas toppkandidat i EU-valet - Alice Teodorescu Måwe - vill göra antisemitism till ett »EU-brott«. Trots den goda intentionen är detta ett dåligt och farligt förslag.

Låt mig först undvika missförstånd och vantolkningar: Jag är helt och hållet för Israels rätt att existera. Jag är för Israels rätt att försvara sig. Och jag upprörs över den antisemitism vi ser breda ut sig.

Men att göra antisemitism till ett EU-brott i klass med terrorism och vapensmuggling vore ett allvarligt misstag.

För det första kan man konstatera att existerande ramlagstiftning på EU-nivå kräver kriminalisering av hatpropaganda och hatbrott på grund av ras, hudfärg, religion, härkomst, nationellt eller etniskt ursprung. Hatpropaganda på grund av ovanstående skäl är därför redan kriminaliserad i alla medlemsstater.

Det finns alltså redan en lagstiftning för att skydda judar mot hatbrott. Istället för att stifta nya lagar bör man se till att upprätthålla de som redan finns.

Det är en god princip att lagar skall vara allmängiltiga istället för att sikta in sig på en speciell företeelse. Även om dagens lagar mot hat och hets har en del brister så behandlar de i vart fall alla inom huvudgrupperna ras, hudfärg, religion, härkomst, nationellt eller etniskt ursprung lika.

Att bryta ut enskilda undergrupper som extra skyddsvärda vore att behandla människor olika på grund av vilken grupp de tillhör. Att ge (eller förneka) specifika kollektiv vissa rättigheter och att behandla människor olika inför lagen beroende på vilken etnisk grupp de tillhör är en farlig väg. Vilket historien ger många mörka exempel på.

Sådan särlagstiftning utgjorde grunden för historiens värsta övergrepp mot det judiska folket, Förintelsen. Det vore tragiskt om missriktad välvilja och känsloreaktioner skulle leda till att vi bryter med principen om allas lika rättigheter och likhet inför lagen.

För det andra är EU-kommissionens och Europaparlamentets ambition att göra hat till ett EU-brott problematisk vad gäller den grundläggande rätten till yttrandefrihet.

Detta speciellt som man ännu inte vill tala om vilka yttranden det är man vill stämpla som hat och förbjuda. Europaparlamentet menar i sin resolution att vad som i sammanhanget skall anses utgöra hat »inte får begränsas till vissa grunder och motiv«. Vilket öppnar för att stämpla i stort sett vad som helst som hat.

Kanske kan Alice Teodorescu Måwe förklara vad som avses? KD röstade ju för ovan nämnda resolution. Och vad menar man med att efterlysa en »holistisk respons« och en »multidimensionell approach« till vad som skall bli förbjudet att säga?

Risken är uppenbar att detta öppna mandat kan komma att användas för att tysta obekväma röster. Teodorescu Måwe borde vara medveten om denna risk, då hon själv drabbats av drev som vill tysta henne.

Jag respekterar Alice Teodorescu Måwe som en fri och modig borgerlig röst. Därför är det tråkigt att hon faller för frestelsen att göra ogenomtänkta utspel bara för att skapa rubriker i valrörelsen.

Antisemitism skall bekämpas. Vilket kan ske med existerande lagstiftning och goda argument. Men att öppna dörren för att stämpla nästan vad som helst som hat tjänar varken det judiska folket eller vårt demokratiska samhälle. 

Låt mig slutligen påminna om vad Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och EU:s människorättsstadga har att säga om yttrandefriheten:

»Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser.«

Jag kandiderar till Europaparlamentet för Medborgerlig Samling. Mitt främsta vallöfte är att efter bästa förmåga försvara yttrandefriheten online såväl som offline.

Läs mer om EU:s nya hatlagstiftning:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.