2008-07-30

FRA: Hur menar Åkesson att det här hänger ihop?

FRA-chefen Ingvar Åkesson hävdar att de uppgifter som är publicerade i olika poster på min blogg kommer från FRA:s spaning för en svensk myndighet som drev något slags specialprojekt kopplat till Sovjetunionens sammanbrott.

Vilket i sig inte försvarar i att man samlar information om vanliga svenskar, spar och sprider överskottsinformation och uppvisar dåligt omdöme.

Av den anmälan till Datainspektionen som dokumenten kommer ur framgår dock att materialet är hämtat från polisens arkiv. Alltså borde den myndighet som gav FRA uppdraget – om Åkesson talar sanning – ha varit Rikspolisstyrelsen eller Säpo.

Vilket verkar lite nipprigt.

Vad (av intresse för RPS eller Säpo) i samband med Sovjetunionens sammanbrott motiverar insamling av information som "X begär flergångsvisum under perioden 960125 - 960701. Y tycks ha någon koppling till Betelförsamlingen i Rosvik."

Eller "Förlaget X I Sankt Petersburg inbjuder via sin direktör Y nedanstående herrar att besöka Sankt Petersburg för förlagsöverläggningar under tiden 960225-0317."

Eller "X förefaller att vara något slags samverkansorgan för att stimulera företagandet mellan Lindesberg och Sankt Petersburg. Organisationen är inhyst hos Y i Lindesberg, Företagarcentrum i Örebro samt hos Z i Stockholm. Kontor finns även i Sankt Petersburg."

Varför skulle denna triviala information – från FRA om helt vanliga svenskar – finnas lagrad i polisens källare om det inte är RPS eller Säpo som är slutlig mottagare av den? Och vad i fridens namn skulle de i så fall med denna meningslösa information till?

Låt mig komma med en halvseriös spekulation:

FRA har dränkt Säpo i sådant här skräp oavsett om Säpo har velat ha det eller ej.

Det skulle inte förvåna mig om det är Säpo som gjort en anonym anmälan till Datainspektionen – bara för att slippa bli dränkta i FRA:s pappersflod av nonsens. (Eller på grund av något ädelt motiv som att de ansett att FRA spanar på ett vårdslöst och integritetskränkande sätt.)

Och att FRA och Säpo försöker jävlas med varandra, det är ju ingen direkt nyhet.

99 kommentarer:

 1. Kan upplysa att Alexandersson tycker att "skatt är stöld"

  Han får gärna förklara hur skolan, sjukvården, äldreomsorgen, biblioteken, idrottslanläggningar m m skall finansieras om vi inte hade skatter.

  SvaraRadera
 2. Jag tycker att egendom i vissa fall är stöld. Får jag inte uttala mig om FRA då?

  SvaraRadera
 3. ...åtminstone den del av skatten som går åt till att finansiera Ingvar Åkesson måste definitivt klassificeras som stöld...

  SvaraRadera
 4. Anonym: Oerhört märklig kommentar i sammanhanget (kunde du inte använt någon form av signatur btw? den behöver inte alls röja vem du är, men bara så att det går skilja på alla "anonyma"). Han kan säkert förklara just det du ber om. Det går ju finansiera sådant utan att ta pengar från alla, i vissa länder görs det annorlunda än här. Sen om det är bra eller inte det är ju en helt annan diskussion än "FRA: Hur menar Åkesson att det här hänger ihop?".

  SvaraRadera
 5. Anonym: Räckte det inte att göra den (mycket märkliga) kommentaren i förra blogg-posten?
  Jag tror nog att de flesta som läser HAX har en svag aning om hans politiska åsikter, de är ju inte på något sätt dolda på sidan, risken att någon av misstag skulle sympatisera med hans åsikter får väl anses som rätt...liten?

  SvaraRadera
 6. Läser man SOU-utredningen av FRA så förstår man snart att det du antar är helt korrekt:

  FRA:s historiska rapporter har i många fall varit irrelevanta, alltför generella och tagit upp trams. Bland annat har SÄPO och RPS klagat på rapporternas otillräckliga träffsäkerhet, om jag inte minns fel från när jag läste SOU-utredningen om FRA från 2003 (finns att låna på biblioteket!)

  SvaraRadera
 7. @anonym:

  Han skrev ju alldeles nyss ett inlägg om just skatter - kan du inte kommentera det istället för att kopiera samma text till varje nytt inlägg?

  SvaraRadera
 8. Vet Alexandersson att det dokument han publicerat skulle vara hemligt? Det står visserligen ordet "hemligt" uppe i ena hörnet) ingen stämpel eller liknande finns heller någonstans synligt) men detta kan vem som helst åstadkomma.

  Varför skulle detta dokument vara hemligt? Det innehåller ju sådana uppgifter som skall gallras bort så det låter ju osannolikt att någon myndighet ändå skulle arkivera sådant? Datainspektionen skulle när det gällde anmälan om "de 103 svenskarna" undersöka:
  a) om behandlingen av personuppgifterna var i enlighet med lagen,
  b) om FRA fortfarande har kvar dessa uppgifter i sina register,
  c) om det finns fler liknande fall.
  Datainspektionen har ju inte funnit anledning att utreda saken, så inte heller Datainspektionen ser alltså någonting anmärkningsvärt.

  Det kan ju teoretiskt sett vara så att Alexandersson visserligen befattat sig med sekretessbelagd handling men ändå inte kan straffas för detta då Alexandersson i detta fall inte hade vetskap om att så var fallet. Alexandersson vet ju att uppgifter som de i det publicerade dokumentet omedelbart ska förstöras. Då är ju antingen Alexandersson i "god tro" eller så har myndigheten - FRA agerat i strid med lagen eller så är båda alternativen sanna.

  En central fråga är alltså:
  Hur kan en privatperson VETA om någonting är sekretessbelagt?
  Om det räcker med att det står ordet "hemligt" på ett papper så får detta oöverskådliga konsekvenser. Vem som helst kan då stoppa information. En uppgift om att någonting är sekretessbelagt riktar sig således till de som har möjlighet att verifiera att detta är riktigt, tjänstemän på en myndighet osv

  FRA:s anmälan till JK är märklig:
  1. Den bekräftar att dokumentet kommer från FRA. FRA har alltså inte förstört det som man ska utan bearbetat och sparat uppgifter om privatpersoner.
  2. Anmälan går till fel rättsinstans. Det är inget tryckfrihetsmål.
  3. Det borde vara SÄPO som utreder om det finns någon läcka. FRA borde ju inte då "läcka" autenticiteten på dokumentet.
  4. Anmälaren borde ju vara registerhållaren alltså troligen polisen och inte FRA.

  Datainspektionen borde ju nu i rimlighetens namn påbörja utredning i enlighet med den inlämnade anmälan om "de 103 svenskarna" då ju FRA tom nu erkänner sådan hantering av personuppgifter som inte får förekomma.

  SvaraRadera
 9. @HAX
  Jag tror att du slog huvet på spiken!

  Dom stackarna på SÄPO försöker att värja sig mot floden av meningslösa rapporter som FRA känner att dom måste producera för att visa att dom behövs.

  Mao. den här frågan handlar altså om Herr Åkessons extensiella problem.;)

  Så här tyckte dom om hans första försök till FRA-Lag. (tom. Bodström tyckte att den var lite väl magstark!)

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_189709.svd
  SvD -Lagrådsremissen En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet
  Säpo totalsågar underrättelseförslag
  Publicerad: 8 januari 2007, 22.38. Senast ändrad: 27 september 2007, 11.47
  “Med ordval sällan skådade i kanslisvenskan riktar Säpo en förintande kritik mot lagförslaget om nya möjligheter för försvarets underrättelsetjänster.”

  SvaraRadera
 10. Kanske kan man spekulera i hur SEPÅ och FRA samarbetar. Men nog är det troligt som fler och fler skriver att när IB dog fick någon annan IB-uppdraget. Det är nog ingen högoddsare att satsa på FRA..ursäkta stavningen men jag har ett japanskt tangentbord...;)

  SvaraRadera
 11. Leo sa... "Bland annat har SÄPO och RPS klagat på rapporternas otillräckliga träffsäkerhet, om jag inte minns fel från när jag läste SOU-utredningen om FRA från 2003"

  Är det den här du tänker på?
  Försvarets radioanstalt - en översyn SOU 2003:30

  SvaraRadera
 12. @anonym,

  jag har idag diskuterat de inlägg som skrivas av dig, eventuellt tillsammans med andra, och undrat vilka som ligger bakom att ni ägnar massor med tid på att spamma denna blogg med ovidkommande kommentarer i FRA-frågan.
  Det vore något att gräva i.
  I vilket fall är taktiken bland de mer obegåvade man kan göra i detta fall.
  Då jag gissar att du har rent mjöl i påsen har du inget att frukta om du träder fram.

  SvaraRadera
 13. bork! Japp. Nu blir det långt, men här är ett utdrag:

  "
  Några uppdragsgivare har riktat kritik mot FRA:s
  rapportering i fråga om att den i vissa fall saknar
  källhänvisningar i den meningen att uppgift inte finns om
  vem som har lämnat den information som rapporten bygger
  på. Avsaknaden av källhänvisning minskar möjligheterna för
  mottagaren att värdera rapporten och minskar därmed också
  trovärdigheten av denna. Möjligheten till källkritik uppfattas
  som viktig för bedömningen av rapporteringen.
  Synpunkter har anförts på att FRA:s rapportering i vissa
  fall innehåller både signalspaningsmaterial och annan
  information. Sådan annan information kunde vara av s.k.
  öppen natur eller bestå av annat bearbetat eller obearbetat
  underrättelsematerial av något slag. Utan en tydlig
  redovisning av vad som är signalspaningsmaterial och annat
  material i en rapport försvåras enligt vissa uppdragsgivare en
  bedömning och värdering av rapportens trovärdighet och
  betydelse. Det har också av vissa l sagt att FRA:s rapportering
  i princip endast bör återge signalspaningsmaterial.
  Det förhållandet att rapporteringen på nyss angivet sätt
  skulle kunna vara blandad, utan att källan redovisas klart, kan
  även enligt vissa uppdragsgivare skapa s.k. rundgång i
  underrättelsesystemet genom att samma information kan
  uppfattas komma från olika informationskällor. Därmed kan
  rapporteringen framstå som mer väl underbyggd än vad som
  är det verkliga förhållandet och innebära en falsk bekräftelse
  av samma information.
  Synpunkter har också framförts på att FRA:s rapportering i
  viss utsträckning innefattar en analys av signalspaningsmaterial
  tillsammans med annan information och att det inte
  bör ankomma på FRA att i egenskap av s.k. single sourceorgan
  göra en sådan typ av analys. Den kan, enligt vad som
  har sagts, bli missvisande och ge intryck av att ha ett
  fullständigt och samlat underrättelsematerial som grund.

  Sålunda har det ifrågasatts om FRA som har till uppgift att
  utföra signalspaning bör göra egna kommentarer och
  bedömningar eller antaganden på grundval av annat än
  signalspaningsmaterial. En grundläggande princip skulle vara
  att endast ett s.k. all source-organ har att göra mer
  omfattande analyser.
  Under alla förhållanden måste det, enligt vad vissa har
  framfört, klart framgå av rapporteringen att FRA inte är ett
  s.k. all source-organ. Vidare bör det enligt vissa klart framgå
  vilket underrättelsematerial eller annat material, utöver rent
  signalspaningsmaterial, som rapporteringen grundar sig på.
  Sålunda bör det för rapportmottagaren göras tydligt i vad
  mån bedömningar görs av FRA med utgångspunkt i annat än
  rent signalspaningsmaterial.
  Invändningar har också gjorts mot att FRA generellt
  utformar rapporter för att kunna delge dessa med flertalet av
  de myndigheter som ger uppdrag till FRA och utan att dessa
  har begärt rapporteringen. Det har sagts att detta kan
  medföra att rapporteringen blir eller kan uppfattas som
  allmänt hållen och att den inte är avsedd att tillgodose en
  enskild uppdragsgivande myndighets behov. Det har påpekats
  att FRA:s delgivning därför i princip endast bör ta sikte på
  den enskilda myndighetens särskilda uppdrag. Delgivning av
  rapporten bör också i princip endast ske med myndigheten
  och inte med enskilda tjänstemän. Delgivningen bör således,
  enligt vissa kritiker, inte göras generellt med ett antal
  mottagare, utan rapportinnehållet bör strikt styra vilken
  enskild myndighet som skall delges.
  Någon har påpekat att vissa typer av FRA:s rapportering
  mer direkt framstår som information av mer allmän karaktär
  och inte som underrättelser riktade till uppdragsgivare.
  Värdet av rapporteringen skulle i dessa fall inte heller kunna
  bedömas bl.a. på grund av att den ofta saknar
  källhänvisningar. Förekomsten av denna typ av generell
  information i form av signalspaningsrapportering skulle
  kunna leda till att FRA:s rapportering även i övrigt inte
  värdesätts fullt ut."

  SvaraRadera
 14. Björn Wadström: det är knappast sannolikt att FRA tog över IB:s uppgifter. För det första är FRA en vanlig signalspaningsorganisation och har ingen möjlighet att hålla sig med den sortens underrättelseverksamhet med lite radioutrustning. För det andra är det nästan känt att Sektionen (numera: kontoret) för särskild inhämtning inom Must står för den underrättelseverksamhet som gick bort med IB men som fortfarande anses acceptabel. Man vet inget mer om KSI:s verksamhet eftersom det knappast skulle vara populärt diplomatiskt om man "spionerade" på andra länder. Att tro att FRA eller KSI bedriver någon åsiktsregistrering på svenska medborgare idag är lite väl paranoit.

  SvaraRadera
 15. För min del handlar inte längre den här frågan om FRA-lagens utformning. Det är synd. För det är den jag är emot.

  Vill man dissekera hur olika myndigheter jobbar så kan man hitta massor som man inte är nöjd med. Börjar det inte bli lite problemglidning här nu?

  SvaraRadera
 16. @HAX: Vad (av intresse för RPS eller Säpo) i samband med Sovjetunionens sammanbrott motiverar insamling av information som "X begär flergångsvisum under perioden 960125 - 960701. Y tycks ha någon koppling till Betelförsamlingen i Rosvik."

  Underrättelse- och polisarbete består så vitt jag förstår av 97% hantering av vad du kallar trivial information. Man kanske hittar några få intressanta mönster som man sedan går vidare med.

  Att informationen sparas lång tid är inget konstigt det heller. Man kan behöva gå tillbaka och leta vidare.

  Jag tror att du skulle tjäna på att betrakta både FRA och Säpo som kompetenta i din argumentation. För din och andras skull.

  Alexander Henriksson

  SvaraRadera
 17. @Hans J sa...
  Vet Alexandersson att det dokument han publicerat skulle vara hemligt? Det står visserligen ordet "hemligt" uppe i ena hörnet) ingen stämpel eller liknande finns heller någonstans synligt) men detta kan vem som helst åstadkomma.

  Varför skulle detta dokument vara hemligt? Det innehåller ju sådana uppgifter som skall gallras bort så det låter ju osannolikt att någon myndighet ändå skulle arkivera sådant?


  Stämpeln finns på förstasidan som Henrik Alexandersson har och vid överlämnandet av informationen framgick det nog tydligt.

  Det är inte den enskildes uppgift att värdera eller ta bort hemligstämpeln. Däremot kan man begära ut informationen och då gör en myndighet en ny prövning om hela eller delar av handlingen fortfarande är sekretessbelagd.

  SvaraRadera
 18. @Jonas V

  Problemet för för vår anonyme vän är nog att han inte har rent mjöl i sin påse och alltså har något att frukta.

  Man kan även notera att Annonyms och Max inlägg upphörde vid femtiden (när de, får man förmoda, gick från jobbet).

  SvaraRadera
 19. @Henke:
  "Stämpeln finns på förstasidan"

  Nej, någon "stämpel" finns inte.

  Jag kan, när som helst, lätt infoga ordet "hemlig" på vilket dokument jag vill. Dokumentet blir inte hemligt för det.

  Min poäng är att en privatperson aldrig kan veta om ett sådant infogat ord är "äkta" eller inte.

  Nån "stämpel" finns inte.

  Eventuell information vid ett "överlämnande" vet vare sig du eller jag någonting om.

  Vi vet ju inte var Alexandersson fått informationen. Detta har vi ju ingen som helst aning om. Det kunde ju röra sig om ett rent "practical joke". Nu har FRA visserligen genom sin JK-anmälan bekräftat innehållet vilket är anmärkningsvärt. Men vad Alexandersson visste när han publicerade informationen vet vi inte.

  Sedan vet vi inte hur situationen ser ut rättsligt. Vi saknar pusselbitar. Det kan därför vara idé att invänta en eventuell rättslig process som vi inte heller vet någonting om.

  Informationen i dokumentet är nu genom FRA:s agerande bekräftat och vi kan då diskutera om myndigheternas hantering av persondata i detta fall är i enlighet med lagen.

  SvaraRadera
 20. Hans J sa...
  @Henke:
  "Stämpeln finns på förstasidan"

  Nej, någon "stämpel" finns inte.

  Jag kan, när som helst, lätt infoga ordet "hemlig" på vilket dokument jag vill. Dokumentet blir inte hemligt för det.

  Min poäng är att en privatperson aldrig kan veta om ett sådant infogat ord är "äkta" eller inte.

  Nån "stämpel" finns inte.

  Eventuell information vid ett "överlämnande" vet vare sig du eller jag någonting om.

  Vi vet ju inte var Alexandersson fått informationen. Detta har vi ju ingen som helst aning om.


  Hemlig information förses med "stämpel" (digital eller "analog") på förstasidan där det också framgår vilken myndighet som stämplat in den som hemlig.

  På det dokument som publicerades står det "HEMLIG se sid 1". Det står också FÖRSVARETS RADIOANSTALT med datum, sidnummer och vilket exemplar det rör sig om.

  Henrik Alexandersson skriver själv: "Dokumentet ovan är ett utdrag ur hemligstämplade spaningsuppslag från FRA till Säpo".

  Henrik A har alltså haft full koll på vem som upprättat och att det var hemligt. Det skulle "vem som helst" också ha haft.

  När det gäller överlämnandet får du gärna prata för dig själv.

  SvaraRadera
 21. @Henke:

  Jag uppfattar ingen "stämpel". Det kan fortfarande röra sig om ett "practical joke". En handling där sekretessklassning upphört kommer dessutom fortfarande att ha en sådan "elektronisk stämpel".

  En privatperson kan inte VETA om en hemligstämpel är "äkta". Den riktar sig alltså till tjänstemän så att DE VET hur de ska hantera informationen.

  Du skriver att Henrik Alexandersson medgivit att han visste att dokumentet var hemligstämplat: "Dokumentet ovan är ett utdrag ur hemligstämplade spaningsuppslag från FRA till Säpo".
  Men det kan ju ändå vara ett led i ett "practical joke". Ett skämt som sedan genom att FRA bekräftade det hela visade sig vara en sanning.

  "När det gäller överlämnandet får du gärna prata för dig själv."

  Jag talar enbart för mig själv. Har du alltså mer information om överlämnandet?

  SvaraRadera
 22. Stackars henke: För att du uppfattar det som att Henrik Alexandersson har haft tillgång till flera sidor i det eventuellt hemligstämplade dokumentet så drar du slutsatsen att han också har den första sidan.. ??

  Som jag förstår det utgår(gissar) HAX att dokumentet är hemligt med utgångspunkt på att det står hemligt i ett hörn. Att det var äkta visste sig ju inte förrän han anmäldes, då det uppdagades att FRA stod för dokumentet som varit hemlighetsstämplat under (för) lång tid.
  H A antog på lösa grunder att han kommit över ett hemligstämplat dokument och publicerade detta.
  Det finns inget brottsligt i förfarandet från H As sida.

  SvaraRadera
 23. @Anonym (Hans J?) sa...
  @Henke:
  ...Men det kan ju ändå vara ett led i ett "practical joke". Ett skämt som sedan genom att FRA bekräftade det hela visade sig vara en sanning...


  Men nu var det ju inte så.

  Jag talar enbart för mig själv. Har du alltså mer information om överlämnandet?

  Vad får dig att tro att Henrik Alexandersson:s egna nätverk kan hålla tätt?

  SvaraRadera
 24. Förlåt, glömde mitt namn: Shaun William August Darlington

  SvaraRadera
 25. @Anonym sa...

  Stackars henke: För att du uppfattar det som att Henrik Alexandersson har haft tillgång till flera sidor i det eventuellt hemligstämplade dokumentet så drar du slutsatsen att han också har den första sidan.. ??

  Som jag förstår det utgår(gissar) HAX att dokumentet är hemligt med utgångspunkt på att det står hemligt i ett hörn. Att det var äkta visste sig ju inte förrän han anmäldes, då det uppdagades att FRA stod för dokumentet som varit hemlighetsstämplat under (för) lång tid.
  H A antog på lösa grunder att han kommit över ett hemligstämplat dokument och publicerade detta.
  Det finns inget brottsligt i förfarandet från H As sida.


  Stackars stackars mig, ja. Men det är ju inget mot Henrik Alexandersson som snart måste känna sig en aning förolämpad och nedvärderad med dina teorier.

  SvaraRadera
 26. @Henke:
  Fick problem med tangentbordet (host) men visst försökte jag vara lite "anonym".. Du avslöjade mig dock direkt. :-)

  "Men nu var det ju inte så."

  Större delen av Sverige hade mått bättre om det hade varit ett skoj vilket det inte var - vilket du riktigt påpekar.

  "Vad får dig att tro att Henrik Alexandersson:s egna nätverk kan hålla tätt?"

  Va, läcker det friskt överallt i Sverige? Inte bara från FRA osv...
  Nåt litet kan du väl avslöja? ;-)

  SvaraRadera
 27. Vill du gå på bio gratis?

  Gå in på följande länk för att veta mer:

  http://www.gratisbio.se/?RecruiterID=56261

  SvaraRadera
 28. "Jag kan, när som helst, lätt infoga ordet "hemlig" på vilket dokument jag vill. Dokumentet blir inte hemligt för det."

  JO!!! Det blir det visst. Åtminstonde om du gör det i samband med myndighetsutövning.

  Jag är helt på hax sida i den här frågan men på den här punkten har många av hans försvarare fel.

  Handlingen är fakiskt hemlig FÖR ATT den har stämplats som hemlig, det är nämligen den (individ) som UPPRÄTTAR handlingen som (initialt) avgör om den ska hemligstämplas eller inte. Sen kan myndigheten (registerhållaren) pröva om hemligstämpleln ska hävas eller inte.

  Dvs om biträdande förskolechefen på dagiset humlan ville skulle h*n initialt kunna hemligstämpla nästa veckas matsedel eller protokollet från senaste föräldramötet(och förmodligen göra sig skyldig till tjänstefel på köpet). Att sedan röja den handlingen innan kommunen formellt häver hemligstämpeln skulle då i formell mening utgöra brott.

  /Daniel

  SvaraRadera
 29. Ruskigt bra blogg. Håller med dig till varje punkt och hoppas detta bidrar till FRAs undergång.

  Jag vill inte vakna om några år med en övervakningskamera i ansiktet.

  Ännu värre, bli övervakad när jag tar en dusch och sedan åtalad för blottning på statligt videomaterial.

  SvaraRadera
 30. @Daniel:

  "Handlingen är fakiskt hemlig FÖR ATT den har stämplats som hemlig, det är nämligen den (individ) som UPPRÄTTAR handlingen som (initialt) avgör om den ska hemligstämplas eller inte. Sen kan myndigheten (registerhållaren) pröva om hemligstämpleln ska hävas eller inte."

  "Att sedan röja den handlingen innan kommunen formellt häver hemligstämpeln skulle då i formell mening utgöra brott."

  1. Hur avspeglas en hävd hemligstämpel i ett befintligt dokument?

  2. "Registerhållaren prövar om hemligstämpeln ska hävas." Här var uppenbarligen polisen registerhållare och "ägde" informationen. Ändå anmäler FRA händelsen. Handlar det möjligen om 2 register? Ett hos FRA och ett annat hos polisen? Har alltså FRA kvar ett register över uppgifter som de tillställt "beställaren"?

  Avdelning: "begravd kennel"...

  SvaraRadera
 31. En allmän handling är inte sekretessbelagd bara för att den är hemligstämplad. Stämpeln är till för att den som har att pröva om handlingen får lämnas ut, lättare ska kunna avgöra frågan.

  Således måste myndigheten alltid sekretesspröva innan en handling lämnas ut, oavsett om dokumentet har hemligstämpel eller inte.


  Det klokaste hade möjligen varit att fråga FRA om man fick publicera dokumentet. Då hade FRA antingen tvingats erkänna att det var ett autentiskt hemligt dokument eller tvingats medge att det fick publiceras. Fast det är ju lätt att vara efterklok...


  hans j:s inlägg kokar ner till följande: är det ett brott om man avslöjar uppgifter som man inte insåg var statshemligheter. Ja, det kan vara "vårdslöshet med hemlig uppgift". Man kan alltså fråga sig: "borde HAX ha insett att uppgifterna var hemliga". Markeringen hemlig gör ju det troligt.

  Nästa led är då: vad har HAX gjort för att försäkra sig om att uppgifterna inte var hemliga?

  Det ska röra sig om grov oaktsamhet, så kraven är på sådana åtgärder läggs nog ganska lågt.


  Man får också komma ihåg att de här straffbestämmelserna är skrivna med ansvariga utgivare i tankarna, inte privatpersoner som bloggar. Så kraven är väl ännu lägre än de få fall som tidigare prövats av domstol.

  Man kan ju gissa att HD kan tänkas vilja pröva fallet, om det går så långt, för att kunna dra gränsen för grov oaktsamhet när det gäller privatpersoners bloggande. Våra begränsade efterforskningsresurser ska vägas mot spridningskapaciteten med internet.

  SvaraRadera
 32. Hans J: "Informationen i dokumentet är nu genom FRA:s agerande bekräftat och vi kan då diskutera om myndigheternas hantering av persondata i detta fall är i enlighet med lagen."

  Vadå något vi kan diskutera? RF 2 kapitel utgör inte absoluta rättigheter och...

  "2 § Rätten att taga del av allmänna handlingar får begränsas endast om det är påkallat med hänsyn till
  1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation
  2. ..."


  För att kunna diskutera måste vi även ha alla de pusselbitar du nämner och mer därtill, och till vilken nytta vore en diskussion även om vi hade det?

  Signatur "Alexander Henriksson" sa mycket klokt att FRA är kompetenta HAX argumentation, och gav det ett mycket kloka rådet att beakta det.

  Ingen - allra minst HAX - tjänar på att det piskas upp diverse teorier mot FRA i sådant som den som har dem har för liten kunskap för att förstå.

  I detta läge är i är det nog högst mänskligt att tänka i konspiratoriska banor på den man anmälts av, som HAX gör, men beträffande rättsläget vore det bäst för alla att ligga lågt och ödmjukt söka förstå det tills åklagare sagt sitt och HAX fått besked av sin advokat.

  Ingen diskussion i världen kan förändra rättsläget, men den attityd HAX visar inför de fakta som kommer bör ha betydelse för påföljd, och HAX borde ställa in sig på att de kan vara av sådan art att borttagning av dokumentet kan vara det klokaste. Det kan vara en himmelsvid skillnad mellan en aggressiv attityd respektive medgivande av att man gått för långt, och trovärdigheten för det senare som kan vara förmildrande i påföljdsfrågan torde kräva genuin (uppriktig) och trovärdig ånger.

  Alternativet, en brusig antistat-dala-i-lama för ett så uppenbart brott (alldeles oavsett om FRA sparat namn fel eller inte) i kurran, är inte något en vettig karriärkonsult skulle rekommendera -- men mitt nämnande av hypotetisk påföljd nu är inget jag vet något om, och heller inget vi tjänar på att spekulera i. Jag säger bara att för HAX lär påföljdsfrågan bli central och ånger utom allt tvivel det som gör skillnad; detta är min "juridiska intiution". Insikt lär väl komma, och HAX gynnas då knappast av en anti-FRA-skara som sätter press på honom att fajtas.

  På sätt och vis tycker jag inte synd om HAX, då han satt sig själv i denna situation, men han är även ett hygglo, libertarianskt troende att statens makt i alla avseenden av ondo, med utopin ett himmelrike där nationerna upphört att finnas. Reality fights back, och jag önskar att HAX med fakta i målet kommer ner på jorden, accepterar staten nu och lägger utopin avskaffandet av den bortom horisonten, som vettiga religioner gör. Då blir nog s a s även resan dit betydligt enklare, utan sånt här.

  Jag har inget emot en ickefundamentalistisk sån resa. Men bara om det på den visas omdöme och mognad. Och omdöme och mognad bör alltså alla visa redan nu, för allas bästa.


  //Magnus (i annan ideologisk fålla)

  SvaraRadera
 33. De båda senaste kommentarerna är av en art - och nivå - att de definitivt förtjänar att läsas mycket nogrannt.

  Jag kunde ändå inte avhålla mig från att nu skriva just detta.

  Jag ska läsa båda en gång till nu, men jag känner instinktivt att Johans kommentar är trevligare medan Magnus är viktigare. Låt oss hoppas att det egentligen är tvärtom...

  SvaraRadera
 34. Intressant här är de granskade institutionernas kompetens. Information overload är just en huvudrisk vid underrättelseverksamhet. Man kan verkligen inte lita på att de duger för sin uppgift, men om kompetensen i uppdraget då är ifrågasatt, hur skall vi kunna har förtroende i övrigt?

  Klantskallar är lite farliga i maktposition; också en sak att oroas för, av mycket att döma.

  Kakan ska rätt hanteras. Sparar man smulor och tappar bort russinen?

  Det är inte minst en anslagsfråga. Skattebetalarnas pengar skall användas väl.

  SvaraRadera
 35. Jag måste tvunget in med en komplettering.

  Att sån här trivial information överhuvud taget förekommer i pappersform, vad säger oss det?

  Om all information av motsvarande dignitet skall hanteras på detta sätt får vi ett gigantiskt merarbete. Allt korridorspring, allt rotande i lådor och pärmar. Skumögt i mörkret vi treva. För att inte tala om lokalkostnader. Nittonhundratalsmässigt!

  Sånthär ska naturligtvis digitaliseras så enkelt och billigt som möjligt och matas in i en databas med goda sökfunktioner. Ev. papper slänger man.

  Inte för att jag kan det exakta sammanhanget. Men jag tror de är klantskallar. Det är alltför mycket som tyder på det.

  Därmed ger FRA-stormen välbehövlig spin-off i form av kritik för effektivisering av underrättelseverksamheten. Det borde Åkesson uppskatta. Så får han ju draghjälp i jobbet av Henrik Alexandersson och alla oss andra. I nationens tjänst!

  Polisanmälan, eller, ja, vad det nu var för någonting, bör dras tillbaka. Det hela var ju sjutton en samhällsnyttig insats.

  SvaraRadera
 36. HAX säger;"Och att FRA och Säpo försöker jävlas med varandra, det är ju ingen direkt nyhet."

  Jag har inte sett något exempel på att Säpo har djävlats med FRA. Kan du ge ett sådant exempel HAX?

  Det är hela tiden FRA och deras hejdukar i regeringskansliet som har varit aggressiva.

  HAX har naturligtvis läst Säpos remissyttrande om signalspaningen noggrannt, men alla som inte har gjort det tycker jag ska gå in på Säkerhetspolisens hemsida och ta sig tid att läsa yttrandet. Det skrevs för länge sedan och innehåller allt det som vi nu alla också säger.

  SvaraRadera
 37. Ge upp nu. Det finns naturligvis en tanke med att ett dokument är sekretessbelagt.
  Främmande makt kan, även om uppgifterna som samlats in för en amatör kan tyckas vara obetydliga eller ointressanta, få information om hur insamlingen går till och vidta motåtgärder. Genom göra egna bedömningar av vad som skall publiceras skadar Alexandersson Försvarets möjligheter att bedriva ett effektivt underrättelsearbete. Vår medverkan i Nordic Battle Group och deltagandet i internationella missioner kräver att vi han upprätthålla säkerheten för våra förband. Därför behövs signalspaning. Vi måste ge Försvarsmakten de medel som de behöver för att lösa uppgiften annars är vi illa ute. Kom i håg att ett land alltid har en armé, sin egen eller någon annans.

  SvaraRadera
 38. Jag ställer frågan igen eftersom Alexandersson inte behagar svara: Vilka intressen står bakom dig? Vilka är det som finansierar dig?

  SvaraRadera
 39. @ anonym (09:44)

  Anonym säger; "Främmande makt kan, även om uppgifterna som samlats in för en amatör kan tyckas vara obetydliga eller ointressanta, få information om hur insamlingen går till och vidta motåtgärder."

  Med hänsyn till vad FRA-lagen säger om att FRA godtyckligt får överlämna information, som FRA har inhämtat, till främmande makt, så tycker jag att du inte ska tala så mycket om riskerna med HAX bloggpost.

  SvaraRadera
 40. @Anonym sa...
  Jag ställer frågan igen eftersom Alexandersson inte behagar svara: Vilka intressen står bakom dig? Vilka är det som finansierar dig?

  Henrik Alexandersson och Mats Sylvan vill att drogerna ska få flöda fritt i samhället. Upp till var och en att skada sig själv och förstöra sitt liv.

  Inte är de intresserade av att polisen får tillgång till mer möjlighet att ta fatt internationella brottssyndikat.

  Att drogerna skulle legaliseras har nog även de insett som orealistiskt. Om samhällets resurser för brottsbekämpning kan få understöd från t ex FRA:s möjlighet till signalspaning, då kommer priset för drogerna fortsatt vara höga.

  Inte ens andras personliga integritet står ivägen för dem eftersom Henrik Alexandersson utan större eftertanke publicera namn och personnummer på andra medborgare.

  Att de sedan utnyttjar goda medborgares rädsla för avlyssning är tragiskt. Att Henrik Alexandersson dessutom gärna tar emot ekonomiskt stöd för sin kampanj framstår som helt klart i denna blogg.

  MAX

  SvaraRadera
 41. Inte är de intresserade av att polisen får tillgång till mer möjlighet att ta fatt internationella brottssyndikat.

  Du anser att massavlyssning av oskyldiga är rimligt men du klarar inte av att anklaga någon för att vara lierad med narkotikamaffian under ditt eget namn.

  Vad beror det på tror du?


  Jag ställer frågan igen eftersom Alexandersson inte behagar svara: Vilka intressen står bakom dig? Vilka är det som finansierar dig

  Hur mycket fick du för att ställa den frågan?

  En portion ostkaka?

  SvaraRadera
 42. @ Henrik Alexandersson sa...
  Visst. Lägg gärna upp min deklaration. Förra året tror jag att jag fick en slant från Uppsala Universitet och från TV4.

  Jag bor och jobbar i utlandet, you know...

  29 juli, 2008 14:23


  Att Henrik A:s vilja att bidra med skatt och säkerhet till Sverige är begränsad kan man ju förstå. Det är väl lätt att bo i Belgien och smutskasta svenska myndigheter.

  Han har väl kanske nåt att dölja eftersom hans trafik till Sverige kommer att gå över gränsen.

  SvaraRadera
 43. MAX sa "Alexandersson dessutom gärna tar emot ekonomiskt stöd för sin kampanj framstår som helt klart i denna blogg."


  Vilken lag förbjuder HAX att ta emot donationer/Bidrag ??

  /Leif L

  SvaraRadera
 44. MAX 10:26

  Tack så mycket MAX för att du utnämner oss alla till goda medborgare - det är verkligen rörande.

  SvaraRadera
 45. @Micke sa...
  Du anser att massavlyssning av oskyldiga är rimligt men du klarar inte av att anklaga någon för att vara lierad med narkotikamaffian under ditt eget namn.

  Vad beror det på tror du?


  Kanske samma anledning som att du inte heller skriver ut ditt egna namn.

  MAX

  SvaraRadera
 46. @Leif L sa...
  Vilken lag förbjuder HAX att ta emot donationer/Bidrag ??

  Ingen lag förbjuder det såvitt jag vet. Men det var motiven och drivkrafterna bakom som diskuterades.

  MAX

  SvaraRadera
 47. Max,

  Ingen lag förbjuder det såvitt jag vet. Men det var motiven och drivkrafterna bakom som diskuterades.

  Nå, hosta upp det. Vad misstänker du?

  /R

  SvaraRadera
 48. Jag antar att sakargumenten tagit slut när Max och några anonyma troll till börjar lägga fokus på HAX andra åsikter och konspirera om vilka intressen som kan tänkas backa upp honom ("Illuminati!?")

  De är väl dock knappast någon hemlighet vilka åsikter HAX hyser i andra frågor, eller vilka organisationer han tillhör.

  Samtidigt kan man notera att åsiktsskillnader på ett område knappast invaliderar någons åsikter på ett annat - jag misstänker att många vänstersympatisörer (t ex Micke) avskyr HAX åsikter på ekonomiska områden, men knappast har något problem att hålla med och backa upp i integritets- och rättssäkerhetsfrågor (läs: FRA).

  Det går, om man är åtminstonne normalbegåvad att ha två tankar i huvudet samtidigt.

  Bevisa att ni är normalbegåvade, bemöt argumenten i sakfrågan istället för att försöka kleta låtsasbajs med insinuationer om åsikter och sympatier som är allmänt tillgängliga och knappast hemliga om man tar sig en titt och läser bloggen en bit tillbaka!

  SvaraRadera
 49. "Henrik Alexandersson och Mats Sylvan vill att drogerna ska få flöda fritt i samhället. Upp till var och en att skada sig själv och förstöra sitt liv."

  Hur kan man INTE anse att detta ar rimligt? Sjalvklart borde det vara upp till var och en hur de vill leva sina liv. Att ha en annan installning ar fruktansvart elitistiskt, innebar att man vill leka mamma och anser andra manniskor ar oformogna att fatta egna beslut. Och det ar precis sanna manniskor som vill driva igenom FRA lagen. Fy fan for er ni acklar mig och det ar darfor jag flyttat fran formyndarstaten som ar sverige. MAX varfor har du ett behov av att peka pinnar och hur kan du satta din moral hogre an nagon annans moral nar moral ar hogst subjektivt och personligt? Sant beteende hor hemma i kina eller annan godtycklig diktatur.

  SvaraRadera
 50. @Max: vad är drivkraften bakom dina desperata försöka att avslöja Henriks "riktiga" drivkraft?

  Försöken att koppla samman Henriks drogliberalism med motståndet mot FRA-lagen är bara löjliga. Det går visserligen att koppla samman liberalism på det allmänna planet med motstånd mot allmän övervakning, men att koppla samman drogliberalismen med motståndet mot FRA-lagen? Nja...

  En bättre koppling är väl Henriks motstånd till högt skattetryck; FRA innebär väl uppemot en halv miljard som årligen tas från medborgarna.

  Jag är själv motståndare till FRA-lagen. Samt gillar att lyssna på Assemblage 23. Enligt ditt sett att argumentera kanske det finns en koppling där?

  Det är lustigt, att när kritiker av FRAs massavlyssning av det svenska folket lägger fram teorier om hur informationen som FRA luskar fram kan missbrukas, så rör det sig, enligt FRA-kramarna, om konspirationsteorier. Men det går utmärkt att försöka sig på att måla upp konspirationsteorier om motståndarna...

  SvaraRadera
 51. Gör en sökning på Flashback om droger och FRA, så kommer du se att knarkarna oroar sig mycket för FRA-lagen. Det är väl inte helt orimligt att tro att detta är en av drivkrafterna för HAX?

  Nu tror jag dock att HAX kan vara lugn. FRA har varken rätt eller intresse av att kartlägga svenskars knarkande. Fast hasch-tomtar brukar ibland lida av förföljelsemani...

  SvaraRadera
 52. Anonym 31 juli, 2008 14:11,

  Gör en sökning på google med sökbegreppen - militär, FRA och "Göran Pettersson" så ser du att militären oroar sig över FRA-motståndet. Det är väl inte helt orimligt att tro att en planerad stadskupp är en av drivkrafterna för FRA-förespråkarna?

  Döh!

  /Rickard

  SvaraRadera
 53. Anonym 30 juli, 2008 16:56!

  Stoppa pressarna! Nyhet! Nyhet! Frihetsfrontens ordförande har visat sig vara liberal, och han ifrågasätter skatterna!

  Döh - nummer 2 i ordningen...

  /Rickard

  SvaraRadera
 54. @David Weinehall sa...

  Max: vad är drivkraften bakom dina desperata försöka att avslöja Henriks "riktiga" drivkraft?

  För att förklara det tar jag en liten omväg:

  Att FRA-lagen oras många tror jag beror på att man inte är påläst kring lagen och att man inkompetensförklarar de som ska hantera den.

  Henrik Alexandersson säger sig vara emot "automatiserad massavlyssning av svenska folkets elektroniska kommunikation". Enligt den så kallade FRA-lagen kommer inte det att ske.

  Påstående
  Eftersom inrikestrafik kan gå i kabel via utlandet så kommer FRA att avlyssna massor av inrikestrafik.

  Klargörande
  FRA arbetar med utländska förhållanden enligt våra uppdragsgivares inriktning och får enligt lagförslaget inte spana på inrikestrafik. Sökbegreppen utformas för att finna information om yttre hot mot Sverige och ska därför inte ge träffar på inrikestrafik. Eftersom FRA varken får eller vill använda inrikestrafiken kommer en rad olika sätt att spärra inhämtningen av sådan trafik att användas. Om någon inrikestrafik ändå slipper igenom dessa spärrar kommer den att förstöras så snart den påträffas.

  (http://www.fra.se/omfra_faq_lag.shtml)


  Henrik Alexanderssons säger vidare: "Så länge de envisas med att koppla ihop militär signalspaning med integritetskränkande övervakning av vanliga, hederliga människor – så länge kommer motståndet att växa".

  Just Henrik Alexanderssons påstådda motstånd till "integritetskränkande övervakning av vanliga, hederliga människor" är intressant eftersom han själv väljer att inte ta hänsyn till förmodat vanliga hederliga människors integritet. Det är Henrik Alexandersson som valt att publicera namn, personnummer, bostad och passnummer på tredje person vid två tillfällen. Uppgifter som säger sig styrka att FRA spanar mot svenskar men där faktiskt trafiken gått mellan Sverige och främmande land.

  Det är - i just detta sammanhang - ointressant om publiceringen är laglig eller olaglig, om FRA gjort rätt eller fel, om dessa spaningsuppslag varit bra eller dåliga. Henrik Alexandersson valde att inte skydda dessa personers integritet. Alltså Henrik Alexandersson valde att inte skydda dessa personers integritet ens genom att täcka över delar av personnummer eller namnen. Det är det som jag vänder mig emot.

  Som jag uppfattar det, har Henrik Alexandersson en aversion mot myndigheter och just nu är FRA-debatten tacksam att ge sig in i. Henrik Alexandersson tycker också om att exponera sin egen person, bl a genom denna blogg och han dramatiserar gärna förloppet för att öka på spänningen. Det må väl vara hänt men hur pass viktig är inte den drivkraften, inte minst ekonomiskt?

  Henrik Alexanderssons positiva inställning till droger gör att inte ens det argumentet för FRA och polisens avlyssning är särskilt intressant för honom. Är Henrik Alexandersson medlem av internationella krimella organisationer? Vet inte, troligen inte men han hjälper dem definitvt indirekt genom att begränsa möjlig
  avlyssning i kabel från utlandet in i Sverige. Bakom varje drogmissbrukare finns det en eller flera familjer som drabbas. Att hävda att var och en får klara sig själv håller inte när det gäller missbruk eftersom oskyldiga och samhället drabbas i slutändan

  Är ekonomin en drivkraft? Insamlingen som startade mer eller mindre spontant på denna blogg välkomnades av Henrik Alexandersson med att förklara att han i "ärlighetens namn" också skulle köpa en och annan öl. Har man inte råd att köpa öl för egna pengar utan ser insamlade medel som en möjlighet, då börjar jag undra hur det är ställt.

  Också egentligen ointressant om givarna inte bryr sig om han dricker öl eller köper annat för pengarna. Han behöver dem bevisligen. Henrik Alexandersson har sagt att han ska redovisa hur pengarna används. Hur ska det kunna kontrolleras?

  Slutligen bor Henrik Alexandersson i Belgien och betalar enligt egen utsago obetydligt med skatt i Sverige.

  Vilken egentlig oro finns hos honom avseende myndigheternas förmåga att skydda vår demokrati. Vilken oro finns avseende avlyssningen inrikes när hans egna kommunikation kommer att gå över gränsen. Jag tror det är där skon klämmer.

  Jag debatterar enbart på denna blogg och anledningen är kopplad till Henrik Alexandersson som jag anser har en tvivelaktig trovärdighet, inte minst genom en förmåga att tämligen lättvindigt publicera hemlig information som
  kan skada både tredje person såväl som insamling av information för brottsbekämpning.

  Nej, jag arbetar inte på FRA och jag deltar inte i någon form av organiserad "spammning" av denna blogg. Jag är en svensk medborgare som har svårt att bara se bort.

  För att avsluta finner jag det också en smula märkligt att Henrik Alexandersson låter andra föra hans talan på denna blogg. Säkert ren taktik men är det inte en smula fegt? Snart är det väl dags att börja betala tillbaka gåvorna?

  MAX

  SvaraRadera
 55. @Anonym sa...

  Stoppa pressarna! Nyhet! Nyhet! Frihetsfrontens ordförande har visat sig vara liberal, och han ifrågasätter skatterna!

  Döh - nummer 2 i ordningen...

  /Rickard


  Skatterna i Belgien?

  MAX

  SvaraRadera
 56. max,

  med tanke på ditt spammande här och hur mycket tid du tillbringar här blir motfrågan till dig, vilket är ditt ekonomiska intresse i detta? Vad har du för andra intressen i detta? Vem betalar dig för att spamma här? Har du inga argument i sakfrågan utan att försöka överföra det till vad vi liberaler tycker i andra frågor?
  Jag börjar undra om du verkligen har rent mjöl i påsen.

  SvaraRadera
 57. Jag tycker att MAX är rolig. Jag vill gärna läsa mer av honom.

  SvaraRadera
 58. Lästips!

  Making Intelligence Accountable : Legal Standards and Best Practice for Oversight of Intelligence Agencies

  http://www.dcaf.ch/publications/kms/details.cfm?id=18718&nav1=4

  Ha det gött och hoppas ölen var god

  SvaraRadera
 59. http://www.dcaf.ch/publications/kms/details.cfm?id=18718&nav1=4

  Lästips:
  Making Intelligence Accountable : Legal Standards and Best Practice for Oversight of Intelligence Agencies

  Hoppas ölen var god!

  SvaraRadera
 60. @Jonas V sa...
  max,

  med tanke på ditt spammande här och hur mycket tid du tillbringar här blir motfrågan till dig, vilket är ditt ekonomiska intresse i detta? Vad har du för andra intressen i detta? Vem betalar dig för att spamma här? Har du inga argument i sakfrågan utan att försöka överföra det till vad vi liberaler tycker i andra frågor?
  Jag börjar undra om du verkligen har rent mjöl i påsen.


  Jag har inga som helst ekonomiska intressen eller vinningar på hur det avlöper med FRA-lagen. Ingen betalar mig eller säger vad jag ska skriva.

  Jag tycker jag har redogjort för mina argument tidigare och betraktar man det som spam gör man det enkelt för sig.

  Jag har också i sak försökt visa att jag är positiv till lagen med dess utformning och tycker bl a att de frågor och svar som FRA redovisar på sin hemsida är fullt tillräckliga för att inte jag ska känna någon oro.

  Jag ifrågasätter drogliberalismen utifrån de erfarenheter jag har och jag kopplar den till FRA-lagen på ett sätt som jag tidigare har redovisat. Jag vet vad missbruk kan ställa till mig och önskar bland annat därför skydda min omgivning och inte minst mina barn från det elände som kan uppstå. Och då talar jag inte om att dricka en och annan öl vilket jag själv gör.

  Den största anledningen till att föra fram mina åsikter på denna sida är att jag inte anser att Henrik Alexandersson själv lever upp till det han kräver av andra. Därför har också argumentationen varit ganska hårt kopplad till Henrik Alexandersson som person.

  Jag anser mig ha rent mjöl i påsen och uppskattar att man kan få framföra sina åsikter fritt. Sedan får givetvis omgivningen värdera dessa som de vill.

  MAX

  SvaraRadera
 61. Det är som vanligt så att den ena sidan argumenterar och den andra spammar...
  Max har satt fingret på en mycket öm punkt och nu har karaktärsmördandet satt fart.
  Det är väl i allra högsta grad intressant för debatten vilka intressen som egentligen ligger bakom en viss ståndpunkt! Varför skulle det inte vara det? Om nu en del av er som är motståndare till FRA-lagen inte är drogliberaler stör det er inte att en av era förkämpar är det? Stör det er inte etter värre att ni kanske går dennes ärenden i en fråga som ni absolut inte har samma åsikter i?
  Oavsett vad jag tycker om FRA-lagen eller signalspaning så kan jag bara inte låta HAX stolligheter gå emotsagda här. Jag är väldigt mot den värld han vill ha.
  Jag är alldeles säkert, på grund av min bakgrund och de yrkesval jag gjort, med i flera av de hemliga register som ni ondgör er över. Det stör mig faktiskt inte ett dj-vla dugg. Det stör mig betydligt mer att någon på Google vet vad jag har för porrsurfarvanor.
  Det är många här som fällt kommentarer i stil med "fy fan vad skönt att jag flyttat från Sverige"... Ibland önskar jag också att jag kunde flytta. Särskilt nu med FRA-debatten då Den Svenska Trångsyntheten och Aningslösheten nått sådana oanade höjder.
  De flesta av er uppför er som bortskämda barnungar som inte inser hur bra ni har det och hur det kan komma sig att ni har det så bra.
  Vårt svenska samhällsbygge är långt ifrån perfekt men det är det bästa vi har kunnat åstadkomma så här långt. I det här samhällsbygget finns det många viktiga delar. Bland dessa återfinns till exempel vårt försvar, vårt välfärdssystem ( som bland annat gjort det möjligt för HAX att utbilda sig och bli den han är idag) och vårt demokratiska system.
  Det är i det här samhället som ni växt upp och utvecklats till de självständiga tänkande individer som ni är idag. Problemet är bara att samhället inte kommer att kunna fortsätta existera och utvecklas om vi inte hjälps åt att möta de utmaningar vi står inför. En del av dessa behöver vi hjälpas åt med ekonomiskt (till exempel välfärdssystemet) andra kräver lite mer av oss.
  Ett system som kräver lite mer är vårt säkerhetssystem, där FRA är en viktig del. Där räcker det inte med pengar vi måste även offra en del av vår personliga integritet om det ska fungera....

  SvaraRadera
 62. ...Hur mycket är något vi måste diskutera oss fram till. men att som HAX mena att vi kan klara vår säkerhet utan att vi hjälps åt det är rätt o slätt retoriskt skitsnack.
  Det är där HAX egentliga motiv kommer in bilden. Vad vill han egentligen med sin opinionsbildning? Har han verkligen allas vårt bästa för ögonen eller är det något annat som driver honom? Det skulle jag vilja ha svar på.

  SvaraRadera
 63. @Nicke Lilltroll
  Jag personligen försöker att ägna mig åt en debatt åt gången. Just nu ägnar jag mig åt FRA-debatten. Om alltså HAX har tillkortakommanden som inte berör FRA är det mig helt och fullkomligt likgiltigt i ögonblicket. Om han så vore kannibal så har det i nuläget ingenting med FRA att göra.

  FRA-frågan avgörs HÄR och NU och kommer att ha verkan för väldigt lång tid framöver. Jag vill helst inte leva i ett samhälle där det är OK att mina privatsamtal avlyssnas. Samhället ska helst inte heller ha förberett teknik för just en sådan avlyssning.

  Om nu Google spanar på våra porrsurfarvanor så låt oss då gemensamt kämpa mot detta också.

  Saken är nog den att vi visst inser hur bra vi har det. Vi vill bara hemskt gärna behålla det vi har. Vi vill inte att det tas ifrån oss bara för att vi var för slöa för att försvara de värden som vårt land säger sig värna om.

  "Ett system som kräver lite mer är vårt säkerhetssystem, där FRA är en viktig del. Där räcker det inte med pengar vi måste även offra en del av vår personliga integritet om det ska fungera...."

  RYSNING!

  Jag är INTE beredd att offra ENS EN MILLIMETER av min personliga integritet. Det är dessutom inte nödvändigt!

  Mossan, mossan!

  SvaraRadera
 64. Nicke lilltroll & Max,

  Vad är era motiv? Vem betalar era löner? Är det svårt att få jobb som f.d. FRA/NSA anställd(a)?

  /R

  SvaraRadera
 65. @Anonym sa...
  Nicke lilltroll & Max,

  Vad är era motiv? Vem betalar era löner? Är det svårt att få jobb som f.d. FRA/NSA anställd(a)?

  /R


  Svaren kan du säkert hitta här:

  www.arbetsformedlingen.se

  MAX

  SvaraRadera
 66. Hmmmm. Visst kan jag kan förstå att man som förespråkare av lagen vill splittra upp motståndet. Det är ju faktiskt rätt jobbigt att kommunister, liberaler, sossar, moderater, bögar och flator, feminister och annat löst folk faktiskt hittar en gemensam nämnare istället för att tryggt harva runt i de gamla invanda mönstren. Nä, lite dikotomi är nog på plats. Vem vet vilka nyordningar den här typen av minglande kan ge upphov till?

  Herr Lilltroll och Max har nu funnit storsläggan i att vi motståndare inte delar åsikter i alla frågor. Wow! Och vart kunde det vara bättre att börja söndringen än med en stor, fet nyliberal (förlåt epitetet Henrik). Och vad är det egentligen för krafter som ligger bakom sådana, rätt och slätt, oacceptabla idéer som att folk ska få röka på som de vill eller att skatt är stöld? Drogmaffia, barnamördare och pedofiler förstås. Det vet man ju.

  Men, Nicke och M,ta det från en som har tillbringat avsevärd tid i samma ideologiska fålla som Henrik, men som gradvist har glidigt därifrån i många frågor (förlåt igen Henrik), det är inte alls så farligt som det verkar. Nyliberaler är ofta rätt vanliga människor. Fast att Henrik bor i Bryssel är ju i och för sig väldigt suspekt. Vem gör det som har rent mjöl i påsen... Snacka om kapacitet för konspirationsteorier.

  SvaraRadera
 67. Min lön betalas inte av något statsorgan... Jag är en enkel industritjänsteman. Precis som Max sa förut så kan det faktiskt finnas vanliga medborgare som ser förtjänsterna i den nya lagen. Att inte ens se möjligheten att någon annan skulle kunna ha rätt är väl ändå lite väl inskränkt?

  Hans J: Du är alltså inte beredd att offr en millimeter av din personliga integritet? Ursäkta att jag blir lite känslosam men isåfall tycker jag att du kan dra dit pepparn växer. Jag tycker helt enkelt inte om samvetslösa egoister...

  SvaraRadera
 68. Saxat ur Sydsvenskan:

  "Om FRA skall kunna spionera i den moderna världen behöver man kunna använda den moderna tekniken. FRA, som i motsats till företag, hackerligor och grannens barn faktiskt står under myndighetsbevakning, utgör ett försumbart litet extra hot mot min personliga integritet".

  Jan Eric Larsson, professor i informationsteknologi vid Lunds tekniska högskola. (http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article347216.ece)

  SvaraRadera
 69. Alexander Henriksson,

  Grattis till ditt fynd, snyggt saxat. Vill du att jag ska saxa tidningsartiklarna som är mot FRA-lagen?

  SvaraRadera
 70. @Anonym sa...
  Alexander Henriksson,

  Grattis till ditt fynd, snyggt saxat. Vill du att jag ska saxa tidningsartiklarna som är mot FRA-lagen?


  Om du tycker det är lämpligt så varsågod.

  Tänkte närmast på Hans J "Jag är INTE beredd att offra ENS EN MILLIMETER av min personliga integritet".

  Min slutsats av uttalandet och artikeln var att Hans J får nog stänga ner sin uppkoppling för att inte offra sin integritet.

  Alexander Henriksson

  SvaraRadera
 71. Alexander Henriksson. Väl medveten om att jag öppnar mig för anklagelser om att ha konspirationsnoja så skulle jag vilja uppmärksamma på följande:

  Grannens barn är säkert datakunnig av bara helvete (min egen avkomma skrämmer mig dagligen med sina datakunskaper) men mig veterligen är hon/han ännu inte direktuppkopplad till samverkanspunkter hos alla Sveriges internetoperatörer. Slynglarna får åtminstone jobba lite hårdare än så för att komma åt våra personuppgifter och vår kommunikation.

  Sedan är det så, vilket Jan Eric Larsson missar i sitt inlägg, att slynglarna faktiskt står under myndighetskontroll (även om myndigheterna inte riktigt har funderat ut hur de ska hantera dem). Jag kan, åtminstone teoretiskt sett, skicka polisen på dem om de snokar runt i mina grejer. Skillnaden mellan dem och FRA är just den att FRA ÄR myndighetskontrollen och att de skulle, åtminstone teoretiskt sett, kunna skicka polisen på MIG för att DE har snokat runt i mina saker.

  Jag tror att de flesta av oss kan vara överens om att den risken är rätt liten i dagens läge. Det är möjligt att Skattemyndigheten vrider sig baklänges i sin lustan över den information som kommer att finnas tillgänglig i Oktober nästa år men jag tror nog att regeringen kommer att neka dem tillträde till den informationen, även om de tekniskt sett skulle kunna ge dem den.

  Problemet är att regeringens arbetsgivare är känd för att vara lynnig och grinig. Ibland blir de förbannade över alla möjliga saker och projekterar det på alla sorters orationella sätt. De kan gå så långt att de sparkar den nuvarande regeringen och anställer en regering som är mer receptiv för deras orationella klagan. Det är inte säkert att denna regering kommer att vara av samma moraliska fiber som regeringen Reinfeldt.

  SvaraRadera
 72. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 73. Min lön betalas inte av något statsorgan... Jag är en enkel industritjänsteman.


  Ahhh!! den enkle och anspråkslöse arbetaren och "vanlige medborgaren" ...folket röst...som inte har något emot att offra lite integritet.

  Vore det då inte bra om du föregick med gott exempel och signerade med ditt eget namn när du applåderar din polares inlägg där han hävdar att Hax motiv är att drogpriserna på den illegala marknaden ska hållas låga?

  Eller?

  SvaraRadera
 74. Du är ju också anonym så varför skulle inte jag få vara det?
  Fast visst varför inte. Det är bara det att det finns så många Niklas Eriksson i Sverige så att jag skriver ut mitt namn gör ju varken till eller från. Men Micke, vem är du då?
  Varför denna fixering vid anonymitet. Varför är det bara Nej-sidans förespråkare som ska få vara anonyma? Vilka är ni rädda för? Du vet väl att rösterna inuti ditt huvud redan vet vem du är?

  SvaraRadera
 75. Från Dalarnas Tidning angående listan med 103 svenskar: (http://www.dt.se/nyheter/falun/article336638.ece)

  "...De tre Falumännen arbetade bland annat på AMS och Stora Virke.
  – Det känns obehagligt, säger en av männen.
  – Speciellt som att jag känner att jag har ingen anledning att ta åt mig för jag är helt fri.

  Vill du ha en förklaring till varför FRA spanade på dig?

  – Det är klart jag vill veta. Det är ett övertramp. Det är en hel del man har kallats för efter att mitt namn kom ut; spion bland annat, säger mannen som vill vara anonym".


  Tycker Henrik Alexandersson fortfarande att det var absolut nödvändigt att publicera personnummer och namn när samma effekt kunde uppnåtts där den informationen var täckt?

  De som lämnats ut av Henrik Alexandersson får stå där medan han själv får pengar för sitt "lidande". Snyggt.

  MAX

  SvaraRadera
 76. Det finns ett stort problem med argumentationen från ja-sägarna - nämligen att det är så himla tafatt. Inget tyder på att Tolgfors verkligen kan bedöma den här frågan. Mycket tyder på att han handlar på order. Det är glidningar och otydligheter hela tiden från det hållet.

  Den som litar på FRA måste ju ställa sig frågan varför flera ledamöter ställer sig på tvären, när statsministern så tydligt har visat vad han vill. Så kul är det nog inte.

  Frågan om man kan lita på FRA är ingalunda trivial, och i det läget måste man fråga sig om man inte bör ha ett system där man inte behöver lita på FRA. Det enklaste är ju då självklart att låta bli.

  Det är den som vill inskränka grundlagsskyddade rättigheter som måste visa på en lösning där manninte behöver lita på FRA, och som kan få stöd av en bred majoritetbi riksdagen. Just nu känns det som om man gapar efter för mycket. Jag känner inte för att bo i Åkessons våta dröm.

  SvaraRadera
 77. Jag vill registrera den bittra besvikelse som det medfört att landets två högsta myndigheter, riksdag och regering, nu infört en kombination av speciallagar som innebär att en statlig organisation nu kommer att registrera åsikter, bekantskapskrets, organisationstillhörighet och sexuella beteenden hos vem som helst i Sverige och att detta ska ske med ett system som omfattar avlyssning av i stort sett all kommunikation i landet samt att den sålunda inhämtade informationen helt godtyckligt ska kunna överlämnas till främmande makt - och allt detta utan att de människor som drabbas ska få veta någonting.

  Detta kommer att medföra en radikalisering av politik och attityder som man ännu bara kan ana.

  SvaraRadera
 78. Hmmm,

  Ja-sägarna ovan gör mig livrädda. De drar sig inte för någonting. Smutskastning kallar man det i vanliga fall. Vad i hela friden är det ni försöker säga? Att Henrik Alexandersson är köpt av någon diffus knarkmaffia i Bryssel?

  Faktum är att sådana kommentarer gör mig ännu mer övertygad om att FRA-lagen är helt fel väg för oss medborgare. Tänk er ett scenario där 'Max', 'Nicke Lilltroll', et alii, har tillgång till ett sådant verktyg som nu ges FRA? Vilket helvete det skulle bli för alla och envar som inte delar deras åsikter! Smutskastningskampanjer, utpressning - ja tänk er själva vad de skulle göra om de hade fri tillgång till Henrik Alexanderssons, och alla andras, privata korrespondens.

  MVH/Rickard

  SvaraRadera
 79. Aha, nu trillade poletten ner! Göran Pettersson (m) har i ett tidigare debattinlägg i Norrtelje Tidning liknat FRA vid en knarkhund, men sedan han fått mothugg, liknar han FRA vid ett virusprogram. Han har också gjort gällande att motståndet främst skulle komma från nyliberalt håll. Därför gillar jag Erik Werners kommentar där denna formulering är en riktig höjdare:
  "Hmmmm. Visst kan jag kan förstå att man som förespråkare av lagen vill splittra upp motståndet. Det är ju faktiskt rätt jobbigt att kommunister, liberaler, sossar, moderater, bögar och flator, feminister och annat löst folk faktiskt hittar en gemensam nämnare istället för att tryggt harva runt i de gamla invanda mönstren. Nä, lite dikotomi är nog på plats. Vem vet vilka nyordningar den här typen av minglande kan ge upphov till?"
  En riktig pärla. Med det vill jag ha sagt att vi inte får tappa fokus. Vad Hax har för politiska åsikter är av underordnad betydelse. Det är just detta att det finns människor som lätt sätter sig till doms över andra som gör att vi inte kan ha ett system med de avlyssningsmöjligheter som FRA vill ha.

  SvaraRadera
 80. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 81. Tänk er ett scenario där 'Max', 'Nicke Lilltroll', et alii, har tillgång till ett sådant verktyg som nu ges FRA? Vilket helvete det skulle bli för alla och envar som inte delar deras åsikter! Smutskastningskampanjer, utpressning - ja tänk er själva vad de skulle göra om de hade fri tillgång till Henrik Alexanderssons, och alla andras, privata korrespondens.

  Ni kan vara lugna. Vare sig jag eller Lilltrollet arbetar som sagt på FRA eller polisen. Det är säkert betydligt mer begåvade, sansade och omdömesgilla personer som gör det.

  MAX

  SvaraRadera
 82. Ni kan vara lugna. Vare sig jag eller Lilltrollet arbetar som sagt på FRA eller polisen. Det är säkert betydligt mer begåvade, sansade och omdömesgilla personer som gör det.

  Det är som sagt inget vi vet något om, eller kan verifiera. Ni två signaturer kan lika gärna vara en avdankad militär med namnet Göran Pettersson. Eller Tomhylsan själv.

  /Rickard

  SvaraRadera
 83. Om Max vet att Nicke Lilltroll inte arbetar på FRA tyder det antingen på att Max vet vem Nicke Lilltroll är eller att han vet vilka som jobbar på FRA.

  Med tanke på att det är väldigt svårt att uppbringa personer som är för FRA-lagen men som inte jobbar på FRA eller representerar riksdag eller regering torde förklaringen vara att Max, Lilltrollet och "annonym" är samme person. Det förklarar deras mycket likartade argumentation.

  SvaraRadera
 84. @CB sa...
  Om Max vet att Nicke Lilltroll inte arbetar på FRA tyder det antingen på att Max vet vem Nicke Lilltroll är eller att han vet vilka som jobbar på FRA.

  Det beror på att jag läst alla inlägg i denna bloggsträng där Nicke Lilltroll säger vad han heter och vad han jobbar med.

  Visst vore det enklaste och minst jobbiga om det enbart var jag under olika namn ifrågasatt Henrik Alexandersson men så är det inte.

  Lika lite som det är endast en person som försvarar Henrik A.

  Det är nog inte så smart att underskatta eller förringa motståndet mot motståndarna.

  MAX

  SvaraRadera
 85. Bra.
  Din kritik sammanfattas härunder och jag undar varför du inte kan signera den med ditt eget namn samt ditt telefonummer på samma sätt som Hax presenterar sig själv.

  När nu integritet INTE är ett problem för dig bör du ju rimligen kunna stå för att du anklagar honom för att driva FRA frågan därför att han vill att knarksyndikaten ska kunna hålla låga priser.

  Eller så är det helt enklet så att du bara snackar skit.


  Vad gäller?  MAX

  Henrik Alexandersson och Mats Sylvan vill att drogerna ska få flöda fritt i samhället. Upp till var och en att skada sig själv och förstöra sitt liv.

  Inte är de intresserade av att polisen får tillgång till mer möjlighet att ta fatt internationella brottssyndikat.

  Att drogerna skulle legaliseras har nog även de insett som orealistiskt. Om samhällets resurser för brottsbekämpning kan få understöd från t ex FRA:s möjlighet till signalspaning, då kommer priset för drogerna fortsatt vara höga.

  SvaraRadera
 86. Men för h-lvete hur kan ni tro att det skulle vara så sällsynt att stödja lagen? Vad tror ni det är för ena som röstat igenom den? Utomjordingar eller? jag är inte MAX! Jag är inte anställd av FRA eller något annat statsorgan! Genom att tjafsa om det så gör ni det lite för enkelt för er. Genom att förlöjliga mig (och Max med för den delen) bara för våra åsikters skull så visar ni bara vilka tomhylsor NI är! Kan ni inte bemöta våra argument med balanserade motargument så är det bästa om ni bara håller truten. Sen hör det till saken att i varje fall jag från början velat ha genmälen av HAX men han har inte haft civilkurage att själv ta diskussionen. Synd men rätt typiskt...

  SvaraRadera
 87. Hej Nicke :) du kan ju ändå inte beskylla HAX för bristande civilkurage. Man gör sig lätt löjlig :)

  SvaraRadera
 88. Du - Nicke - och MAX är roliga. Själv har du blivit roligare ju längre det här har pågått.

  Både du och MAX gör oss en tjänst genom att hålla tråden igång och samtidigt visa att ni inte har någonting att komma med.

  Diskussionen behöver troll.

  SvaraRadera
 89. @OU sa...
  Du - Nicke - och MAX är roliga. Själv har du blivit roligare ju längre det här har pågått.

  Både du och MAX gör oss en tjänst genom att hålla tråden igång och samtidigt visa att ni inte har någonting att komma med.

  Diskussionen behöver troll.


  Du menar att Henrik Alexandersson ligger bakom signaturerna MAX och Nicke?

  Att han själv organiserar en kampanj med innehållslösa argument bara för att få fler läsare till sin blogg men samtidigt retar upp sitt fotfolk för att få ännu mera 103-kroningar?

  Det är ju helt lysande!

  SvaraRadera
 90. @Micke sa...
  Bra.
  Din kritik sammanfattas härunder och jag undar varför du inte kan signera den med ditt eget namn samt ditt telefonummer på samma sätt som Hax presenterar sig själv.

  När nu integritet INTE är ett problem för dig bör du ju rimligen kunna stå för att du anklagar honom för att driva FRA frågan därför att han vill att knarksyndikaten ska kunna hålla låga priser.

  Eller så är det helt enklet så att du bara snackar skit.


  Vad gäller?


  Jag värdesätter den personliga integriteten. Ett antal personer på denna blogg som säger sig vara FRA-motståndare verkar däremot att ha mycket svårt att meningsmotståndare är anonyma och inte redogör för namn, arbete och vilka de umgås med. Man anstränger sig oerhört för att kartlägga och helst fålla in de som är positiva till lagen till att vara anställda vid FRA. Med det resonemanget finns det två yrkesgrupper som kan vara aktiva meningsmotståndare till Henrik Alexandersson på denna blogg: FRA-anställda och de riksdagsledamöter som röstade ja till lagen. Att några som är positiva till lagen eller ifrågasätter Henrik A och samtidigt påstår att de har betydligt vanligare arbeten - det anses som helt otänkbart.

  Jag har aldrig varit med om maken till intresse för fullständiga namn och yrken i någon debatt eller något forum på internet. Det som är mest häpnadsväckande är att ett flertal, t ex signaturen "Micke" själva har följande profil upplagd: "The Blogger Profile you requested cannot be displayed. Many Blogger users have not yet elected to publicly share their Profile".

  Mig stör det inte det minsta att Micke med flera väljer att inte vara offentliga. Jag utgår inte heller från att FRA-motståndarna inte existerar i verkligheten och att det bara finns en eller två spökskrivare som är rädda att förlora jobben eller något annat. Jag utgår från att oron finns där och att det är "vanliga" människor som ifrågasätter mina argument.

  Jag kan vända på det - varför finns det så få svar från Henrik Alexandersson? Är det så att han själv ligger bakom ett antal mer eller mindre anonyma signaturer från motståndarna till den så kallade FRA-lagen? Inte för att jag tror det men man kan börja undra.

  Någon var rädd att sådana som jag eller Nicke (nej jag känner honom fortfarande inte, tyvärr) skulle arbeta med information som kunde vara känslig för den enskilde - men se på vad ni själva skriver i detta forum.

  Med risk för att bli tjatig: Den dagen då Henrik Alexandersson valde att publicera hemliga dokument med namn och personummer på enskilda individer, då klev han över en tydlig gräns för vad som är anständigt enligt mitt sett att se på saken. Än värre är det att han samtidigt utger sig för att vara den personliga integritetens riddare. Jag kan tyvärr inte få ihop detta på annat sätt än att han har helt andra motiv i bakgrunden. Inte minst eftersom han inte ens kan ge en rimlig förklaring (ja, jag har läst vad han skrivit till förklaring men när t o m Expressen ifrågasätter hans metoder...) eller be de drabbade om ursäkt.

  När jag uppfattar Henrik Alexanderssons motiv och nätverk som dunkla och som indirekt gynnar internationell droghantering, då väljer jag att vara anonym för honom. Vem är det egentligen jag utmanar?

  SvaraRadera
 91. Har FRA-lobbyisterna något att tillföra i den sakfråga som denna bloggpost handlar om? Något, litet?

  SvaraRadera
 92. @ henke 00:59

  :) Ja, jag sa ju att du blir roligare och roligare :)

  SvaraRadera
 93. Jag värdesätter den personliga integriteten

  Uppenbarligen inte tillräckligt för att du med namn som går att verifiera klarar att anklaga Hax för att hans FRA motstånd är motiverat av att han vill köpa billigt knark.

  Därmed är du reducerad till att vara en feg hycklare och skitsvamlare.

  SvaraRadera
 94. Men Micke du är ju också anonym. varför är det bara du som ska få vara det? Varför måste du få veta vilka vi är? Har du tänkt o dyka upp hemma hos mig eller?

  Du har fått frågan om din anonymitet förut men vägrat kommentera. Kom igen nu! Varför är du anonym när inte jag ska få vara det?

  Vad är det som gör att anonyma kommentarer inte ska få vara tillåtna? O i så fall: Varför är du anonym? Lever du inte som du lär?

  Nu har jag frågat tre gånger i en kommentar. Kanske dags att få ett svar någongång...

  SvaraRadera
 95. Men Micke du är ju också anonym. varför är det bara du som ska få vara det?

  För tredje gången:

  Troligen därför att ni å ena sidan gärna säljer ut allas integritet samtidigt som ni ni kräver att anonymt kunna påstå att Hax motiv är att han ska kunna köpa knark billigt.
  Sån logik luktar skit eller brist på intelligens och stil.

  SvaraRadera
 96. Men Micke, helt enligt bloggosfärens oskrivna regler får väl vem som helst påstå vad som helst utan att för den skull mena något illa. Jag får till exempel som svar på ditt påstående om skitluktande logik och vår brist på intelligens och stil mycket väl kalla dig för ett djävla pucko!

  Fast vad skulle det göra för nytta. Inte blir du smartare bara för att jag gör så. Likaväl som att om jag publicerar namn, adress o telefonnummer (tfnnumret behövs förstås inte för det hittar ni mästerhackare ändå på en tiondelssekund) så blir väl inte debatten mer nyanserad för det.
  Det enda som händer att några ljushuvuden på Frihetsfronten håller mig och mina barn vakna hela nätterna med obehagliga flåssamtal. tills den dagen jag blir förbannad o polisanmäler er och ni får en chans att gråta ut i någon blaska om hur synd det är om er som inte får uttrycka era åsikter fritt när som helst och hur som helst...

  SvaraRadera
 97. @Micke sa...
  Jag värdesätter den personliga integriteten

  Uppenbarligen inte tillräckligt för att du med namn som går att verifiera klarar att anklaga Hax för att hans FRA motstånd är motiverat av att han vill köpa billigt knark.

  Därmed är du reducerad till att vara en feg hycklare och skitsvamlare.


  Vad är då en person som publicerar över 100 personnummer och adresser i syfte att skydda den personliga integriteten och sedan skyller på myndigheterna? En hjälte?

  SvaraRadera
 98. @Henrik Alexandersson sa...
  "Har FRA-lobbyisterna något att tillföra i den sakfråga som denna bloggpost handlar om? Något, litet?"

  FRA-lobbyister? Hehe, man kanske kan få konsultarvode och kostym snart. Kanske få mingla lite med Henrik Alexandersson in person och njuta av gratisdrinkarna. Starta en blogg och bli världsberömd i hela Sverige.

  Sakfrågorna i FRA-debatten sparar jag åt de bloggare som är seriösa och trovärdiga i vad de säger.

  MAX Nr 1

  SvaraRadera
 99. Man liksom bara får en annan syn på Putin's kulturskapande gärning...

  Hade man i Tallinn fått behålla monumentet på "rätt" plats kanske mycket dåligt på andra ställen kunnat undvikas?

  Låtom oss tänka i sådana banor nästa gång...

  Vem vet vilka geniala alster som hade kunnat komma ut sydossetiens mylla? Anmälningsplikt varje dag hos polisen för alla EU-medborgare?

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.